Komunalno – prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci - oglas (29.11.2017.)

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/17-01/07
URBROJ: 2198/19-03-17-1
Sveti Filip i Jakov, 29. studenog 2017. godine  

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje  

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme        

u Općinu Sveti Filip i Jakov – Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Komunalno – prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao.
 

Služba na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.  

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

-          stupanj stručne spreme tehničke, upravne, ekonomske, prometne ili druge odgovarajuće struke,
-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-          položen državni stručni ispit.  

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.  

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
-           dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
-           dokaz o stručnoj spremi: preslik svjedodžbe
-           dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument),
-           životopis,
-           vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN.  

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.  

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.  

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.  

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr. Na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i i na oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
 

Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Za oglas - Komunalno - prometni redar“, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.   Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.     S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se test provjere znanja a potom i intervju radi provjere sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.   Ako kandidat ne pristupi testu znanja i  intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.  

Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Za oglas – Komunalno – prometni redar“, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.  

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.  

Pročelnik:
 
Darinka Zorić, dipl.iur.
     

DOSTAVITI:

1.      Hrvatski zavod za zapošljavanje (za objavu)
2.      Pismohrana - ovdje

 

Općina Sveti Filip i Jakov