MIROVANJE MANDATA VIJEĆNIKA I ZAMJENIK - Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (08.06.2015.)

O D L U K A O mirovanju vijećničkog mandata i početka obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika

Temeljem članka 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06 i 109/07) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 06/14 - proč. tekst) i članka 4. i članka 25. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/14), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2015.godine donijelo je 

O D L U K U
O mirovanju vijećničkog mandata i početka
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika

Članak 1.
IVANU BARIČIĆU, OIB: 30724526763, članu stranke - Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - stavlja se mandat vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov - u mirovanje s danom 03. lipnja 2015. godine.

Članak 2.
KRISTIAN COLIĆ, OIB: 52527225034, član stranke - Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - započinje obnašati dužnost zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov s danom 08. lipnja 2015. godine.

Članak 3.
VEDRANU ZRILIĆU, OIB: 53630948664, članu stranke - Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - stavlja se mandat vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov u mirovanje s danom 03. lipnja 2015. godine.

Članak 4.
LUKA ERSTIĆ, OIB: 84762253355, član stranke - Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - započinje obnašati dužnost zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov s danom 08. lipnja 2015. godine.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 021-01/15-01/04
URBROJ: 2198/19-02-15-01
Sveti Filip i Jakov, 08. lipnja 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik 
Općinskog vijeća
Igor Pedisić

 

Općina Sveti Filip i Jakov