Nabava posuda za otpad (22.02.2018.)

JN POSUDE 01/18

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 406-01/18-07/01

URBROJ: 2198/19-01-18-02

Sveti Filip i Jakov,  22. veljača 2018. godine

Službena WEB stranica

Općine Sveti Filip i Jakov

www.opcina-svfilipjakov.hr

POZIV

na dostavu ponude

 

JN POSUDE 01/18

 

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

1. Podaci o naručitelju

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291
Žiro-račun: 2402006-1842800003, Erste banka.

Telefon: 023 389 800 
Fax: 023 389 802 
E-mail: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr, osvfij.nabava@gmail.com

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)   

Darko Mikas, mag. oec., MBA

E-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

Mobitel: 099/2603-486

Telefon: 023/389-808

Fax: 023/389-802

2. Predmet nabave

Nabava posuda za otpad

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik)

PEHD posude za miješani komunalni otpad volumena 240 litara.

Zapremnina posude: 240 litara

Posuda mora imati 2 (dva) gumirana kotača min. Ø 200 koji se ne mogu skinuti

Posuda u skladu s europskim normama: EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6.

Utor za ugradnju identifikacijskog čipa u gornjem prednjem obodu posude.

Boja posude je tamnozelena: RAL 6005.

Jamstvo: minimalno 12 mjeseci.

Količina: 1.000 komada

Oznaka projekta

 

/

Troškovnik se sastoji od

 

Troškovnik se nalazi u privitku Poziva.

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a)

196.000,00 kn

4. Način i rok izvršenja

 

Rok početka

Od dana potpisivanja Ugovora

Krajnji rok izvršenja

600 posuda u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora, 400 posuda do 01. svibnja 2018. godine

Mjesto izvršenja

Čistoća Zadar, Stjepana Radića 33, 23000 Zadar – obvezna dostava preslika otpremnice i zapisnika o preuzimanju robe uz račun

5. Rok, način i uvjeti plaćanja

Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Račun za predmet nabave: JN POSUDE 01/18“.

Rok plaćanja

60 dana od dana dostave računa

Način plaćanja

Transakcijski račun

6. Cijena ponude

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om.

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

7. Rok valjanosti ponude

30 dana

8. Rok za dostavu ponuda

Do 28. veljače 2018 godine u 15:00 sati

9. Kriterij odabira ponuda

Najniža cijena

10.  Način dostave ponude

Elektroničkom poštom / e-mailom na darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

11. Ponuda mora sadržavati

 

a) Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

 

b) Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

 

c) Dokazi sposobnosti:

D1 - Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

D2 - Izjava o nekažnjavanju (ovjeren, obrazac u prilogu)

 

12. Razlozi isključenja

/

13. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima

Otvaranje ponuda 01. ožujka 2018. godine u 08:00 sati

 

 

Sastavni dio ovog Poziva čini Ponudbeni list, Troškovnik i ukoliko postoji dodatna dokumentacija ovisno o predmetu nabeve,  koju je potrebno dostaviti ispunjene i ovjerene potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 

Općinski Načelnik

Zoran Pelicarić

_______________________

 

 

2 - POZIV na dostavu ponude WEB.pdf

3 - PONUDBENI LIST i TROŠKOVNIK.docx

D2 - IZJAVA o nekažnjavanju_obrazac.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov