Nabava radova adaptacije kino dvorane u Sv. Filip i Jakovu u sklopu provedbe projekta "KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje" (12.04.2019.)

Općina Sveti Filip i Jakov provodi nabavu u ulozi partnera u sklopu provedbe projekta „KINO-Centar za Kulturu, Inovaciju i Obrazovanje“, šifra proj. UP.04.2.1.04.0098, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 406-01/19-09/06

URBROJ: 2198/19-01-19-05

Sveti Filip i Jakov,  12. travanj 2019. godine

Gospodarski subjekt (naziv, adresa, OIB):

4. WEB STRANICA OPĆINE: www.opcina-svfilipjakov.hr

  

 

P O Z I V

na dostavu ponude

 

 

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

 1. Podaci o naručitelju OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291

Žiro-račun: 2402006-1842800003, Erste banka.

Telefon: 023 389 800 

Fax: 023 389 802 

E-mail: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr 

 

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)    Darko Mikas, mag.oec., Voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti, Koordinator javne uprave na Projektu

e-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr, tel.: 023/389-808

 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata se može obavljati isključivo elektroničkim sredstvima komunikacije, a telefonski samo ako se komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka nabave.

2. Predmet nabave Nabava radova adaptacije kino dvorane u Sv. Filip i Jakovu u sklopu provedbe projekta "KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje"

Evidencijski broj nabave 19-09-06

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik) Količine i tehničke specifikacije su opisane u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda – PRILOG 2.

 

Troškovnik se sastoji od četiri cjeline:

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

B. OBRTNIČKI RADOVI

C. STROJARSKI RADOVI

D. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI

 

Oznaka projekta

Općina Sveti Filip i Jakov provodi nabavu u ulozi partnera u sklopu provedbe projekta „KINO-Centar za Kulturu, Inovaciju i Obrazovanje“, šifra proj. UP.04.2.1.04.0098, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Troškovnik se sastoji od 

Troškovnik je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda -  PRILOG 1

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a) 213.309,85 HRK

4. Način i rok izvršenja

Rok početka Po stupanju na snagu ugovora o izvršenju radova.

Predviđeno potpisivanje predmetnog ugovora u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

 

Krajnji rok izvršenja 60 dana od dana stupanja na snagu ugovora o izvođenju radova

 

Mjesto izvršenja Kino dvorana, Ulica Ivana Danila 9, 23207 Sv. Filip i Jakov

 

5. Rok, način i uvjeti plaćanja Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Račun za predmet nabave: Nabava radova adaptacije kino dvorane u Sv. Filip i Jakovu u sklopu provedbe projekta "KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje"ili putem usluge e-račun.

 

Rok plaćanja Plaćanje će se izvršiti  u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa.

 

Način plaćanja Transakcijski račun

 

6. Cijena ponude Valuta: HRK, Hrvatska kuna

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. 

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. 

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. 

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

7. Rok valjanosti ponude 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

8. Rok za dostavu ponuda 19. travnja 2019. g. do 15:00 sati

9. Kriterij odabira ponuda Najniža cijena sa PDV-om

10.  Način dostave ponude Poštom ili osobno na adresu Naručitelja s naznakom:

 „Ponuda za predmet nabave: Nabava radova adaptacije kino dvorane u Sv. Filip i Jakovu u sklopu provedbe projekta "KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje"– NE OTVARAJ“

 

U slučaju dostave dopune, izmjene i/ili odustajanja od ponude isto se može dostaviti u zadanom roku za dostavu ponuda na naveden način iz prethodnog odlomka.

11. Ponuda mora sadržavati a) Ponudbeni list (ispunjen i ovjeren od strane ponuditelja) – PRILOG 1

 

b) Troškovnik (ispunjen i ovjeren od strane ponuditelja) – PRILOG 2

 

c) OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA (traženi dokumenti):

 

D1  - Ponuditelji dokazuju nepostojanje razloga isključenja dostavom ovjerene Izjave o nekažnjavanju (ispunjen i ovjeren, bez potrebe ovjere javnog bilježnika) za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republike Hrvatske – PRILOG 3  

 

i/ili

 

Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt koja ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske - PRILOG 4

 

D2 – Potvrda Porezne uprave o stanju duga, iz koje je vidljivo da su ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 

Odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti predmetnu Potvrdu u roku od 7 dana od dana primitka Odluke o odabiru.

 

Može se dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način.

 

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

 

Oborivo se smatra da je potvrda ažurirana ako nije starija od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

 

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su dokazati osnove za isključenje gospodarskog subjekta.

 

d) POSLOVNA SPOSOBNOST (traženi dokument):

 

D3 -  Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten vršiti predmetnu djelatnost (neovjerena preslika).

 

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar.

 

e) Jamstva – nisu tražena.

12. Razlozi isključenja/odbijanja a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda

b) ako ponuda nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda

c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

d) ako je ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela.

13. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima Otvaranje ponuda održat će se u poslovnom prostoru Naručitelja – Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov 23. travnja 2019. godine u 14:00 sati te nije javno.

 

 

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluku o poništenju postupka.

 

Predmetnu Odluku Naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju zajedno sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda s prijedlogom odabira ponude na dokaziv način poštanskim ili elektroničkim putem najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana otvaranja ponuda.

Sastavni dio ovog Poziva čine Ponudbeni list i Troškovnik koje je potrebno dostaviti ispunjene i ovjerene potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

 

4 - Poziv na dostavu ponude - WEB.pdf

PRILOG 1 - PONUDBENI LIST.docx

PRILOG 2 - TROŠKOVNIK radova 11-04-219.xlsx

PRILOG 3 – Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u RH.docx

PRILOG 4 - Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt koja ima poslovni nastan izvan RH.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov