Nabava usluga organizacije glazbenog programa za manifestaciju GUŠTI MORA 2022. (21.07.2022.)

P O Z I V

na dostavu ponude

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

1. Podaci o naručitelju

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291
IBAN: HR0624020061842800003, Erste banka.

Telefon: 023 389 800
Fax: 023 389 802
E-mail: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)

Darko Mikas, dipl.oec., MBA, Voditelj odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti,

M: 099/260-3486, T: 023/389-808

E: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata se može obavljati isključivo elektroničkim sredstvima komunikacije, a telefonski samo ako se komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka nabave.

2. Predmet nabave

Nabava usluga organizacije glazbenog programa za manifestaciju GUŠTI MORA 2022.

Evidencijski broj nabave

22-05/11

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik)

Nabava usluge organizacije glazbenog programa za manifestaciju GUŠTI MORA 2022. na način da se mora osigurati sljedeće:

1. Koncertni nastup nacionalno poznatog umjetnika sa pratećim bendom,

2. osigurati da umjetnik pravovremeno stigne na koncertni nastup te snositi sve troškove u vezi ponuđenog umjetnika

3. osigurati kvalitetnu audio i rasvjetnu opremu.

Obveze naručitelja:

 1. Pripremiti i organizirati glazbeni program
 2. Organizirati i osigurati glazbeno tehničke elemente i pozornicu prema potrebama i specifikaciji ponuditelja kao i uvjete za kvalitetno izvođenje sukladno najboljim tehničkim standardima
 3. Osigurati i organizirati tonsku probu najmanje 4 sata prije termina predviđenog nastupa.

Sufinancirano od strane Europske unije i Republike Hrvatske putem Mjere 3.2. Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane verzija 2.0. koju provodi LAGUR (Lokalna akcijska grupa u ribarstvu) „Lostura“

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Sveti Filip i Jakov.

Troškovnik je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda – PRILOG 2.

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a)

69.000,00 kuna

4. Način i rok izvršenja

Rok početka

Danom stupanja na snagu predmetnog Ugovora o nabavi usluga koji će se sklopiti u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Krajnji rok izvršenja

16. kolovoz 2022. godine

Mjesto izvršenja

Obala kralja Tomislava 12, 23207 Sveti Filip i Jakov

5. Rok, način i uvjeti plaćanja

Račun se ispostavlja u obliku e-računa na službeni e-mail Općine Sveti Filip i Jakov protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Rok plaćanja

30 dana od dana dostave valjanog računa

Način plaćanja

Uplata na transakcijski račun

6. Cijena ponude

Valuta: HRK, Hrvatska kuna

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om.

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

7. Rok valjanosti ponude

30 dana od dana izdavanja

8. Rok za dostavu ponuda

29. srpnja 2022. do 14:00 h

9. Kriterij odabira ponuda

Najniža cijena s PDV-om

10. Način dostave ponude

Preporučenom poštom ili osobno dostavom na pisarnicu na adresu Naručitelja s naznakom:

„Ponuda za predmet nabave: Nabava usluge organizacije glazbenog programa za manifestaciju GUŠTI MORA 2022. – NE OTVARAJ „

U slučaju dostave dopune, izmjene i/ili odustajanja od ponude isto se može dostaviti u zadanom roku za dostavu ponuda na naveden način iz prethodnog odlomka.

11. Ponuda mora sadržavati

 • Troškovnik (ispunjen i ovjeren od strane ponuditelja) – PRILOG 1
 • Ponudbeni list (ispunjen i ovjeren od strane ponuditelja) – PRILOG 2
 • Osnove za isključenje (traženi dokumenti):
 • Pisana i potpisana izjava da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca
 • Dostavlja se Izjava o nekažnjavanju (ispunjena i ovjerena potpisom, bez potrebe ovjere javnog bilježnika) za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj – PRILOG 3
 • i/ili
 • Izjava o nekažnjavanju (ispunjena i ovjerena potpisom, bez potrebe ovjere javnog bilježnika) za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske – PRILOG 4
 • Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti):

Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten vršiti predmetnu djelatnost (neovjerena preslika)

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati da ne postoje osnove za isključenje i da posjeduje poslovnu sposobnost.

12. Razlozi isključenja

 • ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda
 • ako ponuda nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda
 • ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda
 • ako je ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela.

13. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima

Otvaranje ponuda će se održati istekom roka za dostavu ponuda 29. srpnja 2022. godine od 14:00 sati u prostorijama Naručitelja, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov. Otvaranje ponuda nije javno.

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluku o poništenju postupka.

Ponuditelji će biti obaviješteni o rezultatima dostavom predmetne Odluke zajedno sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda na dokaziv način elektroničkom poštom u roku od 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

PRILOG 1 - PONUDBENI LIST.docx

PRILOG 2 - TROŠKOVNIK - Nabava usluga organizacije glazbenog programa za manifestaciju GUŠTI MORA 2022..xlsx

PRILOG 3 – Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u RH.docx

PRILOG 4 - Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt koja ima poslovni nastan izvan RH.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov