Nabava usluge stručnog nadzora nad izgradnjom dječjeg vrtića u Turnju (03.12.2019.)

EBN: 19-08-08

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 406-01/19-08/08

URBROJ: 2198/19-01-03-04/01-19-05

Sveti Filip i Jakov,  3. prosinac 2019. godine

 

4. WEB STRANICA OPĆINE: www.opcina-svfilipjakov.hr 

 

P O Z I V 

na dostavu ponude

 

 

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

1. Podaci o naručitelju

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291

Žiro-račun: 2402006-1842800003, Erste banka.

Telefon: 023 389 800 

Fax: 023 389 802 

E-mail: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr 

 

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)    Darko Mikas

e-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

tel.: 023/389-808

2. Predmet nabave Nabava usluge stručnog nadzora nad izgradnjom dječjeg vrtića u Turnju

Evidencijski broj nabave 19-08-08

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik) Procijenjena vrijednost građevinskih radova za koje se nabavljaju predmetne usluge stručnog nadzora je 4.883.547,50 kuna.

 

DETALJAN OPIS ZADATAKA STRUČNOG NADZORA

U okviru ovog Ugovora, Izvršitelj je dužan obveze nadzornog inženjera izvršavati kako je definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 20/17), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014), Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) i drugim primjenjivim podzakonskim aktima.

 

Sadržaj usluge nadzora u okviru ovog ugovora, uz gore navedene obveze propisane Zakonom o gradnji, obuhvaća i sljedeće:

Faza građenja

Tijekom faze građenja, Izvršitelj će, između ostaloga, provoditi i slijedeće:

• Uvesti izvođača radova u posao;

• Provoditi nadzor nad provedbom aktivnosti Izvođača, te osigurati njihovu usklađenost s uvjetima Ugovora o građenju;

• Provoditi nadzor na licu mjesta i koordinaciju kako bi se osigurala usklađenost radova i opskrbe s projektnom dokumentacijom i vremenskim planom; 

• Davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova Izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koje bi nastupile neizvođenjem tih radova;

• Provoditi nadzor nad izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova tijekom građenja;

• Koordinirati sastanke na lokaciji gradilišta te sastanke vezane uz mjesečni napredak radova; promptno pripremati i distribuirati zapisnike s tih sastanaka;

• Pružati pomoć na zahtjev Naručitelja svim pisanim sredstvima komunikacije (uključujući elektroničku poštu) o bilo kojem pitanju u vezi s provedbom ugovora, uključujući ad hoc izvješća;

• Provjeravati i izvještavati Naručitelja o sukladnosti i točnosti svih potvrda, polica osiguranja, jamstava, i sl.;

• Pratiti napredak radova te pravodobno izvještavati Naručitelja o svim mogućim problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta;

• Potpisivati građevinski dnevnik Izvođača koji će se voditi u skladu s važećim propisima te čuvati potpisanu kopiju;

• Ovjeravati dokaznice količina izvedenih radova Izvođača;

• Provoditi svakodnevne provjere gradilišta kako bi provjerio napredak i kvalitetu izvođenja radova te uvjete zaštite na radu;

• Analizirati prijedloge Izvođača radova vezane uz moguće prilagodbe projekta, specifikacija, radova ili programa rada, koje mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon izvođenja radova;

• Prema zahtjevima Naručitelja savjetovati o mogućim načinima smanjenja troškova projekta, smanjenja vremena izvođenja ili poboljšanja kvalitete radova;

 

• U koordinaciji s pružateljem usluge tehničke pomoći informirati Naručitelja o potrebi izrade Dodatka Ugovoru, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi;

• Pregovarati s Izvođačem o izmjenama i prilagodbama te o tome davati pismene preporuke Naručitelju uključujući opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove;

• Provjeravati i odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale građevinske dokumente koje zahtijeva zakonodavstvo, priručnike za rad i održavanje pojedinih postrojenja ili strojeva, popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te također prati isporuku svih izvješća, atesta, zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane Izvođača, osiguravajući da su u potpunosti ujednačeni, indeksirani i pravilno prezentirani;

• Odobravati program pokusnog rada, puštanje u pokusni rad i faze pokusnog rada;

• Kontrolirati i potvrđivati program obuke i provedbu obuke osoblja Naručitelja koju provodi Izvođač, ukoliko ista postoji;

• Kontrolirati i odobravati Upute za rad i održavanje dostavljene od strane Izvođača u uskoj suradnji s Naručiteljem;

• Organizirati i održavati sustav arhiviranja. Po dovršetku projekta, Izvršitelj će predati preko Naručitelju sav arhivski materijal;

• Pripremiti Potvrdu o preuzimanju, popis nedostataka i ostale dokumente koje zahtijevaju uvjeti Ugovora;

• Pregledati i ovjeriti obračunske (mjesečne) privremene situacije, račune, koji moraju odgovarati izvedenom opsegu radova i ugovoru o građenju;

• Pregledati i ovjeriti prijedlog okončanog obračuna, potvrđivati vrijednost radova u skladu s Ugovorom

• Pripremati mjesečna izvješća o napretku radova, završno izvješće, posebna izvješća na zahtjev Naručitelja; sva izvješća potrebna sukladno važećoj regulativi RH te sva propisana izvješća za tehnički pregled i sudjelovati u postupku tehničkog pregleda.

Faza nakon građenja, u jamstvenom roku

Tijekom 24 mjeseca jamstvenog roka Izvršitelj će provoditi slijedeće:

 

Izvršiti najmanje 4 kontrole te sačiniti izvještaj o uočenim nedostacima u kojem se predlažu mjere za sanaciju, i to:

• 15 dana prije isteka 6 mjeseci jamstvenog roka 

• 15 dana prije isteka 12 mjeseci jamstvenog roka,

• 15 dana prije isteka 18 mjeseci jamstvenog roka,

• 15 dana prije isteka 24 mjeseca jamstvenog roka

 

Izdati konačnu Potvrdu o ispunjenju obveza na kraju jamstvenog roka;

Izvršitelj je, ukoliko se isti utvrde, dužan pružiti usluge nadzora nad otklanjanjem nedostataka, u  sklopu čega treba pripremiti izvješće o otklanjanju nedostataka.

Obavljanje poslova koordinatora II zaštite na radu

Koordinator II zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) te Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) obvezan je tijekom građenja:

1. koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu,

2. koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova,

3. izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu,

4. osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika,

5. provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti,

6. organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

 

 

Oznaka projekta

Nabava se provodi u sklopu projekta „Izgradnja dječjeg vrtića Cvitić u Turnju“ sufinanciranog od strane Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Troškovnik se sastoji od 

Prilog 1

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a) 146.000,00 HRK

4. Način i rok izvršenja

Rok početka Po potpisu ugovora o jednostavnoj nabavi i ugovora o javnoj nabavi radova uz koju je vezana predmetna usluga.

Krajnji rok izvršenja Predviđeni rok izvršenja radova uz koje je vezana usluga je 12 mjeseci.

Mjesto izvršenja k.č.br. 2370/2 k.o. Turanj po katastru odnosno k.č.br.

318/3 k.o. Turanj po zk.

5. Rok, način i uvjeti plaćanja Račun se ispostavlja sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

 

Rok plaćanja Plaćanje će se izvršiti  u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa.

Način plaćanja Sukcesivno tijekom izvršenja predmetne usluge.

6. Cijena ponude Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. 

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. 

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. 

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

7. Rok valjanosti ponude 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

8. Rok za dostavu ponuda 09. prosinca 2019. godine do 14:00 sati

9. Kriterij odabira ponuda Najniža cijena.

10.  Način dostave ponude Preporučenom poštom na adresu Naručitelja sa naznakom 

„Nabava usluge stručnog nadzora nad izgradnjom dječjeg vrtića u Turnju, EBN 19-08-08 – NE OTVARATI“

 

ILI

 

elektroničkom poštom na e-mail darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr s identičnom prethodno navedenom naznakom.

11. Ponuda mora sadržavati a) Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

 

b) Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

 

c) Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti):

D1 -  Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra.

 

D2  - Pisana i potpisana izjava da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz članka 251. st. 1. t. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) 

 

D3  - Pisana izjava ponuditelja, ovjerena potpisom odgovorne osobe ponuditelja i pečatom, da će, ukoliko bude izabran, ispuniti zahtjeve ovog poziva, u svezi kvalitete obavljene usluge, da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluga. Izjavi se prilaže Popis stručnjaka koji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Nadzorni inženjer za građevinsko-obrtničke radove

- ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva

2. Nadzorni inženjer za elektroinstalaterske radove

- ovlašteni inženjer elektrotehnike

3. Nadzorni inženjer strojarske radove

- ovlašteni inženjer strojarstva

- uvjerenje za EWE/IWE inženjera

4. Nadzorni inženjer za vodoinstalaterske radove

- ovlašteni inženjer strojarstva ili ovlašteni inženjer građevinarstva

5. Koordinator II

- uvjerenje nadležnog ministarstva o priznavanju statusa za koordinatora zaštite na radu (koordinatora II)

Popisu je potrebno priložiti potvrde o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata/inženjera određene struke.

 

D4 – Potvrda Porezne uprave o stanju duga, iz koje je vidljivo da su ispunjene obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana do dana zaprimanja ovog Poziva)

 

D5 – Popis izvršenih ugovora koji su isti ili slični predmetu nabave. Popisom se mora dokazati izvršenje najmanje 1 ugovora u godini početka ovog postupka jednostavne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, pojedinačne vrijednosti najmanje u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

12. Jamstva Odabrani ponuditelj će biti obvezan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 10 radnih dana od dana potpisivanja ugovora o jednostavnoj nabavi. Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice/bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika te mora glasiti na iznos od 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Umjesto u propisanom obliku, odabrani ponuditelj može jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dati i u obliku novčanog pologa uplatom iznosa od 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a na račun Naručitelja.

13. Razlozi isključenja/odbijanja a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda

b) ako ponuda nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda

c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

d) ako je ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela.

 

14. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima Otvaranje ponuda provest će ovlašteni predstavnici Naručitelja odmah po isteku roka za dostavu ponuda.

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

Sastavni dio ovog Poziva čine Ponudbeni list i Troškovnik koje je potrebno dostaviti ispunjene i ovjerene potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________ 

Zoran Pelicarić

 

Poziv na dostavu ponude 5 - WEB.pdf

Troskovnik.xlsx

PONUDBENI LIST.docx

ZAPISNIK o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - EBN 19-08-08.pdf

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude - EBN 19-08-08.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov