Nabava usluge vođenja projekta i usluge pripreme i provedbe postupka nabave za projekt „Zaželi bolji život“ (04.10.2019.)

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 406-01/19-08/07

URBROJ: 2198/19-01-19-05

Sveti Filip i Jakov, 4. listopad 2019. godine

4. SLUŽBENA WEB STRANICA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

 www.opcina-svfilipjakov.hr 

 

P O Z I V 

na dostavu ponude

 

 

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

1. Podaci o naručitelju OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291

Žiro-račun: 2402006-1842800003, Erste banka.

Telefon: 023 389 800 

Fax: 023 389 802 

E-mail: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr 

 

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)    Darko Mikas, Voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti, 

e-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr, 

tel.: +385 99 260 3486

 

Ponuditelji mogu u roku za dostavu ponuda postavljati pitanja na navedeni e-mail. Svi odgovori će biti objavljeni na službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov  www.opcina-svfilipjakov.hr/javna-nabava bez navođenja naziva gospodarskog subjekta koji je uputio pitanje.

2. Predmet nabave Nabava usluge vođenja projekta i usluge pripreme i provedbe postupka nabave za projekt „Zaželi bolji život“

Evidencijski broj nabave 19-08-07

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik) Nabava obuhvaća sljedeće usluge:

1. Usluga vođenja projekta

2. Usluga pripreme i provedbe postupka nabave

 

Usluga vođenja projekta obuhvaća:

- Pomoć u izradi Zahtjeva za nadonadom sredstava te ispravaka istih (ukoliko bude potrebno) 

- Pomoć u izradi projektnog Plana nabava te izmjena istog (ukoliko ih bude)

- Pomoć u izradi Početnog plana podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava

- Pomoć u izradi zahtjeva za izmjenom ugovora o bespovratnim sredstvima (ukoliko je potrebno)

- Dolazak u prostorije Naručitelja prema potrebi, po pozivu Naručitelja,

-  Komunikacija putem elektroničke pošte/telefonski

- Komunikacija s PT2 za potrebe provedbe projekta i izvještavanja putem e-pošte, telefona ili sastanaka

- Savjetovanje i izrada drugih dokumenata vezano za provedbu projekta.

Usluga pripreme i provedbe postupka nabave obuhvaća:

- Priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti

- Sudjelovanje u svojstvu člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu

- Izrada dokumentacije o nabavi

- Izrada odgovora na zahtjeve gospodarskih subjekata za pojašnjenjem ili izmjenom dokumentacije o nabavi

- Provedba postupka pregleda i ocjene ponuda te izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

- Izrada potrebnih dopisa sukladno čl. 263., 264. i 293. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

- Izrada odluke o odabiru ili poništenju

- Objavljivanje svih potrebnih dokumenata u EOJN RH

- Izrada odgovora na žalbu/e, ukoliko bude potrebno

- Tumačenje odredbi Zakona i relevantnih podzakonskih propisa na zahtjev Naručitelja

- Komunikacija s PT2 vezana za ex-ante i ex-post pregled dokumentacije vezane za postupke javne nabave

- Administrativno vođenje te elektronsko dokumentiranje i arhiviranje dokumentacije

- Izrada ugovora o javnoj nabavi

Oznaka projekta

Nabava se provodi u sklopu projekta „Zaželi bolji život“ koji se aplicira na sufinanciranje od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Troškovnik se sastoji od 

Sastavni dio ovog poziva na dostavu ponuda u obliku priloga 2.

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a) 192.000,00 HRK

4. Način i rok izvršenja

Rok početka Po stupanju na snagu ugovora o jednostavnoj nabavi koji je vezan uz odobrenje i provedbu projekta „Zaželi bolji život“. 

Krajnji rok izvršenja 24 mjeseca od dana potpisa ugovora o jednostavnoj nabavi uz mogućnost produljenja do završetka svih obveza Izvršitelja. Navedeni rok je okvirni te je ugovor vezan uz provedbu predmetnog projekta.

Mjesto izvršenja Prostorije Naručitelja i izvršitelja usluge, s tim da se izvršitelj usluge obvezuje doći u prostorije Naručitelja po pozivu.

5. Rok, način i uvjeti plaćanja Račun se ispostavlja putem e-račun usluge.

Rok plaćanja Plaćanja računa će se izvršiti najkasnije u roku od 60 kalendarskih dana od dana zaprimanja računa od strane Naručitelja. 

Način plaćanja Izvršitelj je obvezan na računu odvojeno prikazati iznos za svaku od usluga (određenih pod točkom 2 ovog Poziva).

 

Plaćanje obavljenih Usluga će se vršiti temeljem računa izvršitelja usluge na temelju mjesečnog obračuna radnih sati. Ukupni fond radnih sati iznosi 2 240 sati.

 

Izvršitelj je dužan prilagoditi ukupan fond radnih sati potrebi izvršenja svih projektnih obveza razmjerno trajanju projekta. U slučaju poremećaja planirane dinamike izvršenja ugovora o usluzi izvršitelja, bez obzira na razlog, Naručitelj će izdati pisani nalog izvršitelju za smanjenjem angažmana i odgovarajuće preraspodijeliti radne sate. Prethodno navedeno prvenstveno se odnosi na poremećaje unutar roka izvršenja ugovora.

6. Cijena ponude Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. 

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. 

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. 

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

7. Rok valjanosti ponude 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

8. Rok za dostavu ponuda 11. listopada 2019. godine u 12:00 sati

9. Kriterij odabira ponuda Najniža cijena.

10.  Način dostave ponude Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu:

„Općina Sv. Filip i Jakov

Obala kralja Tomislava 16

23207 Sv. Filip i Jakov“

 

uz naznaku 

 

„Nabava usluge vođenja projekta i usluge pripreme i provedbe postupka nabave za projekt „Zaželi bolji život“

 – NE OTVARATI –„

11. Ponuda mora sadržavati a) Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

 

b) Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

 

c) Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti):

D1 -  Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra.

 

D2  - Pisana i potpisana Izjava o nekažnjavanju – PRILOG 3

 

D3  - Pisana izjava ponuditelja, ovjerena potpisom odgovorne osobe ponuditelja i pečatom, da će, ukoliko bude izabran, ispuniti zahtjeve ovog poziva, u svezi kvalitete obavljene usluge, da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluga. 

 

Izjavi se prilaže Popis stručnjaka koji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

1. Voditelj projekta

- visoka stručna sprema stečena kroz studij u području upravljanja projektima

- iskustvo rada u funkciji voditelja projekta na provedbi najmanje 5 projekata sufinanciranih od strane Europske unije

 

2. Stručnjak za javnu nabavu

- visoka stručna sprema

- iskustvo rada na provedbi najmanje 10 postupaka javne nabave

- važeći certifikat u području javne nabave

 

Popisu se prilažu životopisi, diplome i certifikati stručnjaka iz kojih mora biti vidljivo da stručnjaci zadovoljavaju gore navedene uvjete.

 

D4 – Potvrda Porezne uprave o stanju duga, iz koje je vidljivo da su ispunjene obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana do dana zaprimanja ovog Poziva)

 

D5 – Izjava da je ponuditelj imao u prethodnoj godini i da trenutno ima zaposleno najmanje 4 osobe.

 

D6 – Popis izvršenih ugovora koji su isti ili slični predmetu nabave. Popisom se mora dokazati izvršenje najmanje 3 ugovora u godini početka ovog postupka jednostavne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, pojedinačne vrijednosti najmanje u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

 

12. Razlozi isključenja/odbijanja /

13. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima Otvaranje ponuda održat će se u poslovnom prostoru Naručitelja – Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov odmah po isteku roka za dostavu ponuda te nije javno.

 

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluku o poništenju postupka.

 

Predmetnu Odluku Naručitelj će dostaviti zajedno sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda putem e-maila najkasnije u roku od 10 dana.

 

Sastavni dio ovog Poziva čine Ponudbeni list i Troškovnik koje je potrebno dostaviti ispunjene i ovjerene potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________ 

Zoran Pelicarić

 

PRILOG 1 - PONUDBENI LIST.docx

PRILOG 2 - Troskovnik.xlsx

PRILOG 3 - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU.docx

4 - POZIV WEB.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov