NAPLATA PARKIRANJA VOZILA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA (20.06.2016.)

ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE, TE NADZOROM NAD PARKIRANJEM VOZILA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA S NAPLATOM U OPĆINI SVETI FILIP I JAKOV

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), i Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zadarske, Službe policije, broj: _________________________ od _____________ godine i članka 36. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“, broj: 02/14. – proč. tekst 06/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 19. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine donijelo je:

O D L U K U
o organizaciji i načinu naplate, 
te nadzorom nad parkiranjem vozila 
na javnim parkiralištima s naplatom 
u Općini Sveti Filip i Jakov

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta), organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Sveti Filip i Jakov, točnije u mjestima Sveti Filip i Jakov i Turanj. 

Članak 2.
Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje motornih vozila.

Članak 3.
Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila i druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja vlastiti pogon jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Članak 4.
Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično (otvoreno) ili izvanulično (zatvoreno).
Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje u periodu od 01. svibnja do 31. listopada.
Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje, tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.
Ulična (otvorena) javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.
Izvanulična (zatvorena) javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i prostorno su definirana posebnim projektom.
Izvanulična (zatvorena) javna parkirališta s naplatom mogu biti asfaltirana i neasfaltirana, a također su označena vertikalnom signalizacijom.

Članak 5.
Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.
Javna parkirališta s naplatom moraju imati oznaku zone, dopuštenog trajanja parkiranja, vremena naplate parkiranja i visinu naknada za parkiranje.

Članak 6.
Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u parkirališne zone.
Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.
Parkirališne zone, ograničenje vremena trajanja parkiranja i vrijeme naplate parkiranja određuje općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, na prijedlog Organizatora parkiranja.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM

Članak 7.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila, sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte), prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.

Članak 8.
Ugovorom iz članka 7. ove Odluke isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 9.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se satna, dnevna, tjedna i sezonska parkirališna karta. 
Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Tjedna karta vrijedi za parkirališnu zonu za koju je izdana i traje sedam dana.
Sezonska parkirališna karta vrijedi od dana kupnje do istog dana sljedeće kalendarske godine. 
Izgled i sadržaj karta za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja.
Cijene karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, na prijedlog Organizatora parkiranja.

Članak 10.
Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro računa Organizatora parkiranja.
Naplata dnevne karte putem naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva preuzimanje tiskane dnevne karte neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. stavka 3. ove Odluke i plaćanje dnevne karte uplatom na žiro račun Organizatora parkiranja.

Članak 11.
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja. 
Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom odlukom.
Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem. Osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.
Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na način iz stavka 3. ovoga članka smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 12.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju uz korištenje dnevne karte dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

Članak 13.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 12. ove Odluke, dužan je, osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati u danim rokovima, Organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, sudski postupak.

Članak 14.
Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 15.
Fizička osoba (stanar) koja ima prebivalište na području Općine Sveti Filip i Jakov, te pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Općine Sveti Filip i Jakov, fizičke osobe koje imaju prebivalište u Gradu Biogradu na Moru, Općini Pakoštane, Općini Polača, Općini Tkon, Općini Pašman i Općina Sukošan mogu koristiti povlaštene uvjete parkiranja u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena parkirališna karta. 
Povlaštena parkirališna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja.
Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov na prijedlog Organizatora parkiranja.

Članak 16.
Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fizička osoba (stanar) ako:
- ima prebivalište na području Općine Sveti Filip i Jakov što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i 
- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu može podnijeti fizička osoba, koja:
- je u radnom odnosu i čije mjesto rada je u Općini Sveti Filip i Jakov, a nema prebivalište na području Općine Sveti Filip i Jakov, što dokazuje potvrdom poslodavca i
- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu može podnijeti fizička osoba, koja je:
- stanovnik općina Pakoštane, Pašman, Tkon, Polača i Sukošan, te Grada Biograda na Moru što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i 
- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:
- ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Općine Sveti Filip i Jakov, općina Pakoštane, Pašman, Tkon, Polača i Sukošan te Grada Biograda na Moru, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavija djelatnost i 
- ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na besplatnu parkirnu kartu ima invalidna osoba koja:
- ima prebivalište ili boravište na području Republike Hrvatske, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova, 
- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i
- ima valjano rješenje ovlaštenog tijela o invaliditetu.

Naplate parkiranja oslobođena su vozila Općine Sveti Filip i Jakov, Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova, Službe hitne pomoći i vatrogasna vozila.

Fizičkoj osobi iz stavka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka mogu se izdati povlaštene karte za sva motorna vozila kojih je vlasnik ta fizička osoba ili je korisnik leasinga.

Pravnoj osobi iz stavka 4. ovoga članka mogu se izdati povlaštene parkirne karte za sva vozila registrirana na ime pravne osobe.

Povlaštenom parkirnom kartom korisnik se može koristiti isključivo za vozila za koje je izdana.
Naplata povlaštene parkirne karte obavlja se naplatom preko žiro računa Organizatora parkiranja ili istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte kod Organizatora parkiranja.
Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, Organizator parkiranja zamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtjev, novom parkirališnom kartom.
Povlaštena karta vrijedi dok fizička, odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavaka 1., 2., 3. i 5. odnosno stavaka 4. ovog članka.

Osobama iz stavaka 1., 2., 3. i 5. odnosno stavka 4. ovog članka može se izdati povlaštena karta ako su podmirili sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja do dana njezina izdavanja.

Članak 17.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu.
Valjana povlaštena karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
- za vozilo za koje je izdana, tj. za registracijsku oznaku parkiranog vozila, 
- za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.

Korisnik parkiranja čija povlaštena karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 7. ove Odluke.

Članak 18.
Korisniku javnog parkirališta s naplatom ovom Odlukom omogućuje se korištenje javnog parkirališta s naplatom u kraćem vremenskom trajanju parkiranja po povoljnijim uvjetima u pogledu cijene te primjene vremenski ograničenog trajanja parkiranja. 
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povoljnijim uvjetima koristi se jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta) uz primjenu vremenski ograničenog trajanja parkiranja. 
Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Izgled i sadržaj satne i višesatne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja.
Vrste i cijene satne i višesatne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov na prijedlog Organizatora parkiranja.

Članak 19.
Naplata satne karte obavlja se automatski neposredno na parkiralištu, mobilnim telefonom, te preko ovlaštenih prodajnih mjesta.
Automatska naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata.

Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte elektroničkim putem. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu Organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta već korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti.
Naplata satne karte preko ovlaštenih prodajnih mjesta i na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte na ovlaštenom prodajnom mjestu.

Članak 20.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište s naplatom uz korištenje satne karte i vremenskog ograničenja trajanja parkiranja dužan je istaknuti valjanu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno parkiranje u vremenskom roku od petnaest (15) minuta od dolaska korisnika na javno parkirališno mjesto s naplatom.
Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
- za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom,
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
- u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.
Korisnik parkiranja koji ne postupi sukladno odredbama iz stavka 1. ovoga članka ili čija satna karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 7. ove Odluke.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima.

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov". 

KLASA: 350-01/16-01/15
URBROJ: 2198/19-02-16-01
Sveti Filip i Jakov, 20. lipnja 2016. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik 
Općinskog vijeća
Igor Pedisić
***

NAPOMENA:
Nadopuna Odluke sa dobivenom suglasnosti: Suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zadarske, Službe policije, broj: 511-18-03-2077-16.BB od 05.srpnja 2016. godine

 

Općina Sveti Filip i Jakov