NATJEČAJ: JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (25.09.2019.)

Na temelju članka 35.st. 2. i čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14.), članka 3. stavka 1. i članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 1/18, 7/18 i 10/19), članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14 – pročišćeni tekst.. 6/14 i 1/18) te Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov ( k.o. Sveti Filip i Jakov) KLASA:944-01/19-02/05 URBROJ:2198/19-01-19-1 od 16. rujna 2019. godine („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 10/19) Općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov.

 

1. Predmet Natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina), označene kao čest. kat. broj 994 Vitezova Domovinskog rata pašnjak površine 551 m2, položene u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3722 k.o. Sveti Filip i Jakov.

 

2. Početna kupoprodajna cijena iznosi 657,71 kn/m2 ( 89 EUR-a/m2).

3. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave Obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

4. Prilikom podnošenja ponude, plaća se jamčevina u iznosu od 10 % od utvrđene početne cijene koja se uplaćuje na žiro račun Općine broj HR06 24020061842800003, model HR68, s pozivom na broj 7706 - OIB ponuditelja, svrha doznake: jamčevina-prodaja građevinskog zemljišta.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se bez kamata vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

5. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.

6. Ponuda za sudjelovanje u Natječaju mora sadržavati:

- ime i prezime odnosno naziv trgovačkog društva ili obrta, OIB, adresu telefon, ime i prezime osobe za kontakt,

- iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama po četvornom metru, i ukupan ponuđeni iznos

- broj žiro-računa radi eventualnog povrata jamčevine.

Uz ponudu treba priložiti:

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe),

- domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice

- dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe),

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,

- potvrdu ili izjavu da nemaju dugovanja prema Općini Sveti Filip i Jakov

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana

- izjavu ponuditelja da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak te da u cijelosti prihvaća uvjete Natječaja.

 

Nepravovremeno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

7. Ponuda za Natječaj s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Sveti Filip i Jakov“ na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov neposredno ili putem pošte preporučeno.

8. Tekst Natječaja će biti objavljen te na oglasnoj ploči i na web stranici Općina, a u dnevnom tisku „Zadarski List“ će biti objavljena Obavijest o raspisanom natječaju.

9. Otvaranje ponuda će obaviti Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Otvaranje ponuda će se vršiti na adresi Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov dana 04.listopada 2019. godine s početkom u 13.00 sati.

10. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i druge uvjete natječaja.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

11. Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, jednokratno uplatiti na žiro račun Općine najduže u roku 15 dana od dana zaključenja ugovora, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

Tabularna isprava za upis vlasništva će se izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

12. Općina zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja ili poništiti Natječaj u cijelosti ili djelomično ne navodeći razloge, odnosno odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

13. Najpovoljniji ponuditelj pored kupoprodajne cijene plaća i trošak objave natječaja, a dokaz o uplati troškova preduvjet je zaključenju ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

Javni natječaj.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov