NATJEČAJ o davanju u podzakup površine (k.č. 1338 s.i.) 2018. (13.05.2018.)

NATJEČAJ o davanju u podzakup površine na području Općine Sv. Filip i Jakov k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov za postavljanje kioska i štandova

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u podzakup površina na k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) u  Sv. Filip i Jakovu,  KLASA: 363-02/18-15/01, URBROJ: 2198/19-01-18-2 od 10. svibnja 2018. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov  r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

o davanju u podzakup površine na području Općine Sv. Filip i Jakov

k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

za postavljanje kioska i štandova

 

I.

Predmet Natječaja je davanje u podzakup površine u Sv. Filip i Jakovu na k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov  za postavljanje kioska i štandova. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov http://www.opcina-svfilipjakov.hr/ .

 

II.

Naziv pozicija za davanje u zakup:

 

***

 

 

 

TABLICA 1. PLAN RASPOREDA KIOSKA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena u HRK

01.06.2018 - 30.09.2018.

Početna cijena u HRK

01.10.2018. - 31.05.2019.

 

A1

 

k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

 

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga

7.200,00

4.000,00

 

A12

k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

Prodaja pekarskih proizvoda

7.200,00

4.000,00

 

A3

k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

Prodaja tiskovina

7.200,00

4.000,00

 

A6, A7

k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

prodaja voća i povrća

7.200,00

4.000,00

A9

k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

Prodaja domaćih mliječnih i suhomesnatih proizvoda

7.200,00

4.000,00

 

***

 

TABLICA 2. PLAN RASPOREDA KIOSKA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena (godišnji zakup) u HRK

 

A5

k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

Prodaja pekarskih proizvoda

18.400,00

 

A4

 

k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

Prodaja cvijeća

4.800,00

 

***

 

TABLICA 3. PLAN RASPOREDA ŠTANDOVA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena u HRK

01.06.2018 - 30.09.2018.

 

B1, B2, B3

k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

Prodaja ribe i morskih plodova

1.200,00

 

B6, B7, B8, B9, B10, B11

k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

prodaja voća i povrća

1.200,00

 

 

 

 

III.

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta, odnosno boravišta ili sjedišta,

- oznaku pozicije za koju se stavlja ponuda,

- ponuđeni iznos zakupnine (koji ne može biti manji od početne zakupnine),

- vremenski period zakupa

 

OBRAZAC PONUDE MOŽE SE PREUZETI NA WEB STRANICI OPĆINE ILI U PROSTRIJAMA OPĆINE i to svakog radnog dana između 07.00 i 15.00 sati;

 

 

Uz pisanu ponudu mora se priložiti (original ili presliku):

- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, (kod odluke o odabiru u obzir se uzima uvjerenje o prebivalištu)

- dokaz o dopuštenju obavljanja odgovarajuće djelatnosti na području Republike Hrvatske za strane fizičke i pravne osobe,

- presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci do dana objave natječaja; (obrtnicu ili Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar ili Rješenje o upisu OPG-a u Registar poljoprivrednika)

- dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kn koji se uplaćuje na žiro-račun HR0624020061842800003, poziv na broj HR68 7706 – OIB.

- izjavu da je u potpunosti upoznat sa uvjetima natječaja te da ih prihvaća.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV.

Vrijeme na koje se površina daje u zakup je minimalno 4 mjeseca (od 01.06.2018. – 30.09.2018. godine) do maksimalno 1 godine.

 

V.

Ponude se predaju u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu : OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov – u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ - podzakup površine, TRŽNICA: pozicija____». Otvaranje ponuda održati će se u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, dana 25. svibnja 2017. godine, u 08.30 sati.

 

 

 

 

         Načelnik

Zoran Pelicarić

__________________________________

 

 

 

 

 

KLASA: 363-02/18-15/01

URBROJ: 2198/19-01-18-03

Sveti Filip i Jakov, 10. svibnja 2018. godine

natječaj.docx

plan.doc

ponudbeni list.docx

tržnica.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov