NATJEČAJ o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Turanj) (14.12.2018.)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov, KLASA: 363-02/18-04/01, URBROJ: 2198/19-01-18-2 od 10. svibnja 2018. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e NATJEČAJ o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Turanj).

Predmet Natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov ( Turanj)  za postavljanje kioska, montažnih objekata  sa pripadajućim terasama, štandova,  uslužnih pokretnih naprava i naprava za zabavu.

Natječaj se nalazi u prilogu:

javninatječaj za zakup javnepovršine.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov