NATJEČAJ o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov u naselju Sv. Petar na Moru (23.06.2018.)

Natječaj o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov u naselju Sv. Petar na Moru

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov,  KLASA: 363-02/18-05/01, URBROJ: 2198/19-01-18-2 od 21. lipnja 2018. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov  r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov u naselju Sv. Petar na Moru

 

I.

Predmet Natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov u naselju Sv. Petar na Moru za postavljanje kioska, montažnih objekata  sa pripadajućim terasama, štandova, uslužnih pokretnih naprava i naprava za zabavu. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov http://www.opcina-svfilipjakov.hr.

 

II.

Naziv lokacija za davanje u zakup:

 

SV. PETAR NA MORU

 

TABLICA 2. PLAN RASPOREDA ŠTANDOVA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena u HRK

01.06.2018.-30.09.2018.

A1

Jadranska magistrala (Tustica)

Prodaja voća, povrća i ostalih domaćih proizvoda

1.200

A5

Jadranska magistrala (Tustica)

Prodaja voća, povrća i ostalih domaćih proizvoda

1.200

 

III.

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

-          ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta, odnosno boravišta ili sjedišta, adresu i kontakt broj

-          oznaku mjesta, pozicije i lokacije za koju se stavlja ponuda te vremenski period zakupa

-          djelatnost i ponuđeni iznos zakupnine (koji ne može biti manji od početne zakupnine),

 

OBRAZAC PONUDE MOŽE SE PREUZETI NA WEB STRANICI OPĆINE ILI U PROSTRIJAMA OPĆINE i to svakog radnog dana između 07.00 i 15.00 sati;

 

Uz pisanu ponudu mora se priložiti (u originalu ili ovjerenom presliku):

-  presliku osobne iskaznice za fizičke osobe,

-  dokaz o dopuštenju obavljanja odgovarajuće djelatnosti na području Republike Hrvatske za strane fizičke i pravne osobe,

-  presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci do dana objave natječaja; (obrtnicu ili Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar ili Rješenje o upisu OPG-a u Registar poljoprivrednika)

-  dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kn koji se uplaćuje na žiro-račun HR0624020061842800003, poziv na broj HR68 7706 – OIB.

-  izjavu da je u potpunosti upoznat sa uvjetima natječaja te da ih prihvaća

 

Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV.

Vrijeme na koje se površina daje u zakup je minimalno 4 mjeseca (od 01.06-2018.g – 30.09.2018. godine) do maksimalno 1 godine.

 

V.

Ponude se primaju u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu : OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za zakup javne površine u mjestu __________ (naziv mjesta), lokacija: _________(naziv lokacije), pozicija : _____________ (oznaka pozicije) – NE OTVARAJ“ . Otvaranje ponuda održati će se u prostorijama Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava br. 16, dana 06. srpnja 2018. godine, s početkom u 10:00 sati.

 

 

KLASA: 363-02/18-05/01

URBROJ: 2198/19-01-18-03

Sveti Filip i Jakov, 21. lipnja 2018. godine

 

            Načelnik

                                   Zoran Pelicarić

 

_______________________________ 

ponudbeni list.docx

1. Izmjene i dopune plana rasporeda.doc

Površine - lokacije.pdf

Natječaj-javne površine 2018.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov