O D L U K A o utvrđivanju godišnje grobne naknade (05.03.2019.)

Na temelju članka 13. stavka 4. a u svezi sa odredbom članka 18. stavka 1. alineje 4. Zakona o grobljima (“Narodne novine” broj 12/98,50/12 i 89/17) i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 12. sjednici donosi O D L U K U o utvrđivanju godišnje grobne naknade

 

Ovom Odlukom se utvrđuje godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta na grobljima koja se nalaze u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov u slijedećim iznosima:

 

a) grobnice za tri ukopna mjesta – 100,00 kuna godišnje

b) grobnice za šest ukopnih mjesta – 200,00 kuna godišnje.

 

Više u dokumentima:

OBRAZAC za savjetovanje.docx

ODLUKA O GROBNOJ NAKNADI.doc

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov