O D L U K U o izmjenama Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje (26.04.2022.)

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“, broj 2/14. – proč. tekst 06/14, 1/18, 1/20 i 2/21), te Odluke o organizaciji i načinu naplate,te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 9/16 i 7/18) Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 26. travnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o izmjenama Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje

Članak 1.

U Pravilniku o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 15/21) mijenja se članak 6. stavak 1. točka 1. na način da ista sada glasi:

„Članak 6.

Pravo na povlaštenu kartu:

  1. ima fizička osoba koja ima prebivalište na području Općine Sveti Filip i Jakov što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i vlasnik je vozila ili korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 150,00 kn“

U preostalom dijelu članak 6. Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 15/21) ostaje nepromijenjen.

Članak 2.

U preostalom dijelu Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 15/21) ostaje nepromijenjen.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov.

KLASA:340-01/21-01/10

URBROJ: 2198-19-01-22-2

Sveti Filip i Jakov, 26. travnja 2022. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

OPĆINSKI NAČELNIK:

Zoran Pelicarić

26.04.22.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov