Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov (03.07.2020.)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov

Na temelju Zaključka Općinskog načelnika Općine Sveti Filip i Jakov o zaduženju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov u vezi sa izradom Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov KLASA: 012-02/120-01/01 URBROJ:2198/19-01-20-1 od 21. veljače 2020. godine, Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 02. ožujka 2020. godine utvrdilo je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov koji obuhvaća izmjene i dopune sukladno izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19).

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov