ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA U VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU (04.04.2018.)

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA U VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

 

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova u Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 7/17) mijenja se članak 1. točka 2. na način da umjesto „2. STIPE EŠKINJA“, sada stoji: „2. MARIJANA MRVIČIĆ“.

 

 

Članak 2.

U ostalom dijelu Odluka o imenovanju članova u Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 7/17) ostaje nepromijenjena.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov.

 

KLASA:

URBROJ:

Sveti Filip i Jakov, _________ 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

 

Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                       Igor Pedisić

 

odluka o izmjeni i i dopuni odluke o vijeću za koncesijska odobrenja.docx

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov