ODLUKA O NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA, NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM ILI IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA (04.04.2018.)

Ovom Odlukom se propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Sveti Filip i Jakov

 

ODLUKA

O NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA,

NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM ILI IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE

DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

 

I.                   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Sveti Filip i Jakov.

 

Članak 2.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju slijedeće značenje:

1.      Posjednik: svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

2.      Kućni ljubimci: životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

3.      Izgubljena životinja: životinja bez nadzora koja se udaljila od svog posjednika bez njegove volje i on je traži,

4.      Napuštena životinja: ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,

5.      Radne životinje: psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe obavljanju drugih poslova, konji i druge životinje kojima se čovjek služi u druge svrhe osim proizvodnje,

6.      Sklonište za životinje: objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć,

7.       „Moguće opasan pas“ : pas službeno obučen za čuvanje imovine ili kao tjelesni čuvar te psi iz članka 6. stavka 3. Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine“ broj 26/05) ,

8.      „Opasan pas“: može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede,

9.      Službene životinje: životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela.

Članak 3.

            Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na službene pse i na pse vodiče slijepih osoba.

 

II.        UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

 

Članak 4.

            Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama. Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.          Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi,  a posebice djece.

Posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmožavanja životinja pod njihovim nadzorom, za sve potomke svojih životinja snose odgovornost i nekontrolirano razmožavanje svojih životinja moraju spriječiti.

Posjednici koji nemaju prijavljen uzgoj pri nadležnom tijelu moraju prijaviti komunalnom redaru prije korištenja za razmnožavanje, kućnog ljubimca kojeg će koristiti za razmnožavanje i ishoditi suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, te prijaviti izdavatelju suglasnosti, broj rođenih mladunčadi najkasnije do trećeg dana od dana rođenja.

            Posjednici moraju zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja, a u slučaju nekontroliranog razmožavanja, kada ne žele sami zbrinuti mladunčad, snose troškove njihovog zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.

Dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu.

 

Članak 5.

Psi moraju biti označeni na propisani način.

Zabranjeno je izvoditi na javne površine pse koji nisu označeni i cijepljeni protiv bjesnoće, odnosno pse za koje posjednici ne posjeduju propisanu ispravu o upisu pasa.

Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa, koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

Pas mora biti označen mikročipom sukladno propisima o označavanju pasa.

¸           Općina Sveti Filip i Jakov kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom sukladno Pravilniku o označavanju pasa („Narodne novine“ broj 72/10).

            Općina Sveti Filip i Jakov može propisati i trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja, sve sukladno odredbi članka 62. stavka 6. Zakona o zaštiti životinja.

 

Članak 6.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju, higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i dobrobiti životinja.

Posjednik ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu ili nedostatku kisika, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik ne smije zanemarivati kućnog ljubimca s obzirom na njegovo zdravlje, smještaj, ishranu ili njegu.

Posjednik ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik  mora onemogućiti skitnju i lutanje kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

Posjednik ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

 

Članak 7.

U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, međuvlasničkom ugovoru, Odlukom o kućnom redu i odredbama ove Odluke sporazumno utvrđuju prava i obveze posjednika kućnog ljubimca u vezi načina držanja i korištenja zajedničkih dijelova zgrade i zemljišta koje pripada zgradi za svakodnevnu upotrebu, uz obvezu čišćenja ako ih kućni ljubimac onečisti.

Članak 8.

            Na okućnici, vrtu i sličnom zemljištu, psa kućnog ljubimca je dozvoljeno držati u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru na način da ga pas ne može napustiti.

            Na neograđenoj okućnici, vrtu ili sličnom zemljištu, pas kućni ljubimac mora biti vezan na način da ne ometa kretanje i sigurnost ljudi, a ograničeno kretanje psa ne smije kod istog uzrokovati bol, patnju, ozljede ili strah.

            Na vidljivom mjestu posjednik psa dužan je postaviti oznaku koja upozorava na psa kućnog ljubimca: „ČUVAJ SE PSA“.

            Opasan pas mora biti držan u prostoru ili objektu iz kojega ne može pobjeći, a na vratima  na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje „OPASAN PAS“.

            Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi moguće opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje „OŠTAR PAS“.

            Ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan ili moguće opasan pas moraju biti zaključana. 

Članak 9.

            Nije dozvoljeno puštanje pasa na javne površine bez nadzora.

Dozvoljeno je izvođenje i kretanje psa kućnog ljubimca uz nadzor i odgovornost posjednika psa na javnim površinama koje nisu posebno označene znakom zabrane za pse.

 

Članak 10.

Na javne površine dozvoljeno je dovoditi pse kućne ljubimce na povodcu.

Izvođenje moguće opasnog psa i opasnog psa na javnu površinu dopušteno je jedino sa zaštitnom košarom (brnjicom) i na povodcu od strane punoljetne osobe.

Pri sumnji da se radi o opasnom psu komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08).

Ukoliko vlasnik ne dostavi na uvid potvrdu iz prethodnog stavka, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.

U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta.

 

Članak 11.

Posjednik psa, kada izvodi psa na javnu površinu, dužan je imati pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (lopatica, metlica i vrećica), koji je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa.

Članak 12.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je dovoditi pse u objekte javne namjene (zdravstvene, obrazovne, vjerske, kulturne, sportske i druge), groblja, tržnice, vozila javnog prijevoza, trgovine, ugostiteljske objekte, sajmove, javne skupove i slično.

Dovođenje pasa u hotele, apartmane i druge smještajne i ugostiteljske objekte, obrtničke radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.   

Članak 13.

Slijepa osoba može koristiti radnog psa – psa vodiča slijepih osoba u vozilima javnog prijevoza i s njime se kretati na javnim mjestima sukladno odredbama Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča („Narodne novine“ br. 131/98).

 

III.      NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM ILI IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

 

Članak 14.

            Napuštene i izgubljene životinje hvataju i zbrinjavaju djelatnici pravne osobe koja za Općinu Sveti Filip i Jakov obavlja usluge hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja (dalje u tekstu: Sklonište). 

Članak 15.

            Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti Skloništu u roku od 3 dana.

            Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku u roku od 3 dana od dana nalaska životinje obavijestiti Sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

            Sklonište  mora osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, a ako se odmah ne može utvrditi njihov vlasnik, i njihov smještaj, na način propisan Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.

Članak 16.

            Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih veterinarskih mjera snosi posjednik.

            Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih veterinarskih mjera nepoznatih posjednika snosi Općina Sveti Filip i Jakov.

 

Članak 17.

            Općina Svet Filip i Jakov isključuje svaku odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni kućni ljubimci, odnosno oni za koje nije moguće pronaći posjednika ili vlasnika.

 

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

 

Članak 18.

            S divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa postupat će se po zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“, kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

 

V.        NADZOR

Članak 19.

Komunalni redar, sukladno ovlastima, vrši nadzor nad provedbom odredbi članaka 5., 8., 9., 10., 11., 12.  ove Odluke.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

-          pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru

-          ući u prostorije/prostore  u kojima se drže kućni ljubimci

-          uzimati izjave od stranaka i drugih osoba

-          zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju

-          očitati mikročip

-          prikupljati dokaze na vizualni i drugi način

-          podnositi kaznene odnosno prekršajne prijave pred nadležnim tijelima

-          donijeti rješenje kojim se nalaže promjena uvjeta u skladu s  ovom Odlukom pod prijetnjom pokretanja odgovarajućih postupaka ili naplate kazne

-          naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom

-          upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe

-          narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanje prekršaja

 

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Odluka-o-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov