ODLUKA o početku postupka - 24-02/02 - Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Cvitić u naselju Turanj (31.01.2024.)

Temeljem članka 197. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i čl. 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 - pročišćeni tekst, 6/14, 1/18, 1/20 i 02/21) Općinski načelnik dana 31. siječnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o početku postupka i imenovanju

stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave


Članak 1.

Temeljem članka 6. Zakona o javnoj nabavi Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207, Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, kao javni naručitelj provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

Donosi se Odluka o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Cvitić u naselju Turanj.

Postupak javne nabave provodi se u sklopu projekta „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Cvitić u naselju Turanj“, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0012, u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv koji se provodi iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. u sklopu komponente Obrazovanje, znanost i istraživanje, reforme C3.1.R1 Reforma obrazovnog sustava te investicije C3.1. R1-I1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Predmet nabave: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Cvitić u naselju Turanj.

Evidencijski broj nabave: 24-02/02.

Članak 2.

Ovom Odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja Općine Sveti Filip i Jakov u postupku javne nabave male vrijednosti za postupak nabave Izgradnja centra za starije osobe Sveti Filip i Jakov u sljedećem sastavu:

  1. Darko Mikas, član koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, KLASA: 406-01/19-06/111, URBROJ: 517-08-04-02-03-22-4, izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dana 18. veljače 2022. godine zadužen za sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi te za postupak otvaranja, pregled, analize i ocjenu ponuda,
  2. Jure Jelenić, zadužen za postupak otvaranja, pregled, analize i ocjenu ponuda,
  3. Mia Mošmondor, član koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, KLASA: 406-01/19-06/539, URBROJ: 517-08-04-02-03-22-4, izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dana 13. travnja 2022. godine – zadužena za sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi te postupak javnog otvaranja, pregleda, analize i ocjene ponude

Članak 3.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika iz članka 2. ove Odluke su sljedeće:

  • potpisivanje Izjave o sprječavanju sukoba interesa
  • koordiniranje pripreme i provođenje postupka javne nabave u dijelu za koji su ovlašteni i odgovorni kao što je navedeno u članku 1. ove Odluke
  • sudjelovanje u otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda,
  • usmjeravanje rada stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada dokumentacije o nabavi, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom javne nabave,
  • izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • predlaganje odgovornoj osobi sklapanje ugovora
  • za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja

Članak 4.

Članovi stručnog povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, a u svom radu dužni su pridržavati se načela javne nabave.

Članak 5.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Zoran Pelicarić, općinski načelnik.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr .

KLASA: 406-01/24-02/02

URBROJ: 2198-19-03-04/01-24-01

Sveti Filip i Jakov, 31. siječnja 2024. godine

Načelnik

Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov