ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov (15.06.2021.)

Na temelju članka 20. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 13/17) i čl. 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 2/14, 6/14,1/18, 1/20 i 2/21) općinski načelnik dana 15. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov


Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, te raspored radnog vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni dani, vrijeme za rad sa strankama i druga pitanja u vezi sa radnim vremenom.


Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu radno vrijeme traje 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka.


Članak 3.

Službenici su dužni započeti sa radom svaki dan u vremenu od 7.00 do 9.00 sati (klizni početak radnog vremena, odnosno klizno radno vrijeme). Dnevno radno vrijeme je 8 sati.


Stranke se primaju svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 12.00 sati.


Članak 4.

Dnevni odmor službenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana u razdoblju od 11,00 do 13.00 sati.


Na dnevni odmor službenici Jedinstvenog upravnog odjela odlaze u smjenama, tako da za vrijeme dnevnog odmora u zgradi Općine uvijek ostaje barem jedan službenik.


U slučaju spriječenosti korištenja dnevnog odmora u za to predviđenom razdoblju, službenik može koristiti dnevni odmor u drugom razdoblju uz obavezan dogovor sa Pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela.


Članak 5.

Odredbe članka 3. i 4. ove Odluke se ne primjenjuju na namještenike čije radno vrijeme ovisi o rasporedu poslova, sezonskom karakteru poslova i iznimnim situacijama te se može kroz godinu mijenjati općim aktom o unutarnjem redu ili aktom čelnika tijela.


Članak6.

Iznimno od odredaba iz članka 2., 3. ove Odluke, ovisno o potrebama, za pojedine službenike i namještenike može se općim aktom o unutarnjem redu ili aktom čelnika tijela odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena i primanja stranaka, te dnevni odmor djelatnika.


Članak 7.

Obavijest o radnom vremenu utvrđenom ovom Odlukom izvjesit će se na ulaznim vratima Općine Sveti Filip i Jakov i oglasiti na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov.


Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 9/18).


Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov.


KLASA: 113-01/21-01/01

URBROJ: 2198/19-01-21-1

Sveti Filip i Jakov 15. lipnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

odluka o radnom vremenu 2021.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov