ODLUKA O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (04.04.2018.)

Ovom odlukom određuje se visina sredstava koje fizičke i pravne osobe – nositelji prava na nekretninama na području Općine Sveti Filip i Jakov (u nastavku teksta: suinvestitori) plaćaju za sufinanciranje nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za k.o. Sveti Filip i Jakov, k.o. Raštane i k.o. Turanj, na području Općine Sveti Filip i Jakov

 

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

 

 

Članak 1.

            Ovom odlukom određuje se visina sredstava koje fizičke i pravne osobe – nositelji prava na nekretninama na području Općine Sveti Filip i Jakov (u nastavku teksta: suinvestitori) plaćaju za sufinanciranje nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za k.o. Sveti Filip i Jakov, k.o. Raštane i k.o. Turanj, na području Općine Sveti Filip i Jakov.

 

Članak 2.

U smislu ove Odluke, suinvestitor je:

-          zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik za cijelo ( u nastavku teksta: isključivi vlasnik) na jednoj ili više katastarskih čestica na području Općine Sveti Filip i Jakov (u nastavku: katastarska čestica, nekretnina), kao i svaki sudionik razvrgnuća suvlasničke i suposjedničke zajednice u postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga, bez obzira da li je istovremeno i suvlasnik na nekoj drugoj ili više drugih nekretnina,

-          suvlasnik ili suposjednik ili zajednički vlasnik na jednoj ili više katastarskih čestica, čiji članovi istovremeno nisu i isključivi vlasnici iz podstavka 1. ovog članka, odnosno druge osobe koje osnivaju suvlasničku zajednicu, ako u postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga sve svoje nekretnine upisuju kao suposjed odnosno suvlasništvo članova zajednice,

-          svaki zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik ili suposjednik ili zajednički vlasnik posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) u stambenoj odnosno poslovnoj zgradi izgrađenoj na jednoj ili više katastarskih čestica.

 

Članak 3.

Svaki suinvestitor pojedinačno se obvezuje platiti Općini Sveti Filip i Jakov iznos od 1.500,00 (slovima:tisućupetstokuna) kuna za izvršenje radova nove katastarske izmjere, a po pravomoćnosti Rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere izdanog od Jedinstvenog upravnog odjela.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka će se izdati svakome suinvestitoru ponaosob.

 

Članak 4.

Nakon provedenog zemljišnoknjižnog postupka obnove zemljišnih knjiga, svaki suinvestitor pojedinačno obvezuje se platiti iznos od 700,00 (slovima:sedamstokuna) kuna za svoj utvrđeni suvlasnički udio na nekretnini odnosno utvrđeno vlasništvo na nekretnini.

 

Članak 5.

Suinvestitori koji su do početka nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga već uknjiženi u zemljišnim knjigama za cijelo ili za pripadajući suvlasnički udio na nekretnini, oslobađaju se plaćanja iznosa iz članka 4. ove Odluke za tako riješenu nekretninu, što znači da su dužni platiti samo paušalni iznos iz članka 3. ove Odluke.

 

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluka stavlja se izvan snage Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj4/13).

 

Članak 7.

Ova odluka stupa na osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov “.

 

 

KLASA:

URBROJ:

Sveti Filip i Jakov, ______________ 2018. godine

 

                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

 

 

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                       Igor Pedis

Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga.doc

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov