ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (04.12.2019.)

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 16. sjednici održanoj dana --. prosinca 2019. godine donosi ODLUKU o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupci raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina), izuzev davanja u zakup javnih površina te poslovnih prostora za privremeno korištenje, koje je regulirano posebnim odlukama.

Raspolaganje nekretninama podrazumijeva prodaju, zamjenu i kupnju nekretnina, stjecanje i raspolaganje nekretninama bez naknade, razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u suvlasništvu Općine i drugih osoba, osnivanje stvarnih služnosti, osnivanje prava građenja, darovanje nekretnina, dodjela nekretnina na korištenje te davanje zemljišta i poslovnih prostora u zakup.

 

Više o dokumentima ispod:

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu općine.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov