ODLUKU o korištenju poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (23.12.2019.)

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 16. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine donosi ODLUKU o korištenju poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupci davanja na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora ili njihovog dijela radi održavanja priredaba, skupova, predavanja, sajmova i slične svrhe čije korištenje ne traje duže od 30 dana i na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Ovom Odlukom se utvrđuju način i uvjeti korištenja prostora za potrebe udruga, političkih stranaka i ostalih korisnika na području Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina), visina naknade i ostali troškovi u svezi korištenja poslovnih prostora u vlasništvu Općine.

Odluka o korištenju poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov.pdf

zahtjev.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov