OGLAS za prijam u službu - Komunalni radnik I – spremač/ica (13.09.2022.)

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/22-01/17

URBROJ: 2198-19-03-01/04-22-1

Sv. Filip i Jakov, 13. rujna 2022. godine.

Na temelju članka 29. a u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, 144/20), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Vlastiti pogon, na radno mjesto:

Komunalni radnik I – spremač/ica – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6(šest) mjeseci uz obvezni probni rad od mjesec dana.

Posebni uvjeti za prijem u službu:

  • niža stručna sprema ili osnovna škola,
  • vozačka dozvola B kategorije (nije uvjet)

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo i
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima i radno iskustvo u obavljanju poslova u međunarodnim organizacijama, ostvareno na poslovima navedenog stupnja stručne spreme i struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, 144/20).

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom oglasu, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe/ diplome)

4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - u preslici (potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo),
5. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom, na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s obaveznom naznakom „za oglas – Namještenik – komunalni radnik II- spremač/ica – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

S kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, održat će se razgovor (intervju).

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatra će se da je povukao prijavu na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik

Jure Jelenić, dipl.ing. građ.

OGLAS za prijem u službu - Komunalni radnik I - spremač-ica.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov