OGLAS za prijam u službu na određeno vrijemena radno mjesto; Namještenik - komunalni radnik II- Komunalni djelatnik/ca na održavanju javnih i zelenih površina (22.10.2019.)

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), a sukladno čl. 9 Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog pogona (Službeni Glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 04/2018), V.d. Upravitelj vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

 

 

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 

u Općinu Sveti Filip i Jakov – Vlastiti pogon, na radno mjesto Namještenik - komunalni radnik II- Komunalni djelatnik/ca na održavanju javnih i zelenih površina (2 izvršitelja – m/ž), na određeno vrijeme zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- dokaz o stručnoj spremi: preslik svjedodžbe (ukoliko kandidat ima završenu srednju školu)

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument),

- životopis,

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

 

 

Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Za oglas – Namještenik - komunalni radnik II- Komunalni djelatnik/ca na održavanju javnih i zelenih površina“, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.

 

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

V.d. Upravitelj Vlastitog pogona

Općine Sv. Filip i Jakov

Nikolina Pedisić, univ. bacc.oec

 

 

 

 

Općina Sveti Filip i Jakov