OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Vlastiti pogon, na radno mjesto: Namještenik - Komunalni radnik III - Skladištar (20.09.2023.)

Na temelju članka 29. a u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, 144/20), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

Na temelju članka 29. a u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, 144/20), pročelnik

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Vlastiti pogon, na radno mjesto:

Namještenik - Komunalni radnik III - Skladištar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6(šest) mjeseci

uz obvezni probni rad od 1 mjesec.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i

112/19, 144/20).

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom oglasu, odnose se jednako na muški i ženski rod,

bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - u preslici (potvrda o podacima evidentiranim u

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave

podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i

ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim

poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo),

5. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno

ovjeravati).

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje, neposredno ili poštom, na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207

Sveti Filip i Jakov, s obaveznom naznakom „za oglas – Skladištar – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije

podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom

prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne

smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera

znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra će se da je

povukao prijavu na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik

Jure Jelenić, dipl.ing. građ.

Oglas.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov