OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Vlastiti pogon, na radno mjesto: Rukovatelj traktorom sa radnim priključcima (09.04.2020.)

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom, na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s obaveznom naznakom „za oglas – Rukovatelj radnim strojem sa priključcima – ne otvaraj“.

Na temelju članka 29. a u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Vlastiti pogon, na radno mjesto: Rukovatelj traktorom sa radnim priključcima – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 3(tri) mjeseca.

Više u prilogu:

oglas.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov