OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI (18.08.2015.)

ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Na temelju odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru „(Narodne novine“ broj: 78/15) i članka 6. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj: 70/12), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, dana 18. kolovoza 2015. godine donosi 

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I
Ovom Odlukom DARINKA ZORIĆ, dipl.iur., iz Biograda na Moru, Ivana Meštrovića 38, imenuje se osobom zaduženom za nepravilnosti u OPĆINI SV. FILIP I JAKOV.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Telefon: 023/389 - 805
Fax: 023/389 – 802
Mobitel: 099/275 – 1812
Email: darinka.zoric@gmail.com

II
Sukladno odredbama članka 4. točka 14. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, DARINKA ZORIĆ, dipl.iur. obvezna je:
1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 470-01/15-01/02
URBROJ: 2198/19-01-15-1
Sveti Filip i Jakov, 18. kolovoza 2015. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov