P L A N klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata (30.12.2016.)

P L A N klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu - U PRIVITKU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 01/13, 02/14 – pročišćeni tekst i 04/14), a u vezi s člankom 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj 38/88), Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, dana 30. prosinca 2016. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata
na području Općine Sveti Filip i Jakov
za 2017. godinu  

I.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju i to: Načelnika, Općinskog vijeća, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, te ustanova koje na temelju zakona ili propisa donesenog na temelju zakona vrše javna ovlaštenja.

II.

Akti koji nastaju u djelatnosti stvaratelja i primatelja akata iz članka 1. ovog Rješenja razvrstavaju se prema brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata kako slijedi:  

2198/19 - 01 Načelnik
2198/19 - 02 Općinsko vijeće
2198/19 - 03 Jedinstveni upravni odjel
2198/19 - 04 Vlastiti pogon
2198/19 - 05 Dječji vrtić "Cvit" 

III.
Čelnik Jedinstvenog upravnog odjela i odgovorne osobe drugih tijela odgovorni su za provedbu ovog Rješenja.  

IV. Ovo Rješenje stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.  

KLASA: 035-02/16-01/01
URBROJ: 2198/19-01-16-1
Sveti Filip i Jakov, 30. prosinca 2016. godine


OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV                                                                                                
Općinski načelnik
                                                                                            
Zoran Pelicarić

Plan klasa 2017..docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov