PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE (20.12.2017.)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine određuje i usmjerava gospodarenje otpadom te na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja otpadom i ciljeva gospodarenja otpadom i ciljeva za pojedine sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpadom

Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s jasno propisanim obavezama dionika i mehanizmima kontrole, utvrđen je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) (u daljnjem tekstu: ZoOGO). Navedenim se Zakonom područje upravljanja otpadom u RH usklađuje s europskom pravnom stečevinom, što znači usvajanje europskih standarda u cjelokupnom području gospodarenja otpadom. Utvrđuju se mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš tako da se njegove količine u nastanku i/ili proizvodnji smanjuju te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz iskorištavanje vrijednih svojstava otpada. Odredbe ZoOGO utvrđuju sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, načela, ciljeve i način gospodarenja, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom te nadležnosti i obveze pri tome, a zatim i lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. Kako je spomenuto, njime se u hrvatski pravni poredak prenosi više direktiva Europske unije iz područja otpada i gospodarenja njime te utvrđuje okvir za provođenje nekih europskih uredbi i odluka.

Općina Sv. Filip i Jakov dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja otpada iz skupine ključnog broja 20 - komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz ustanova i trgovinskih i proizvodnih djelatnosti, uključujući odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada) sukladno Pravilniku o katalogu otpada („Narodne novine“, broj 90/15), sprječavati odbacivanja otpada te uklanjati nepropisno odbačen otpad, donijeti i provoditi plan gospodarenja otpadom, provoditi izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada.

Općina je, također, dužna na svom području sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada te osigurati provedbu Plana.

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE POGLEDAJTE U PRILOGU:

PGO Sv. Filip i Jakov_nakon zupanije (1).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov