PLAN KAPITALNIH PROJEKATA u 2014. godini (18.12.2013.)

PLAN KAPITALNIH PROJEKATA U 2014. GODINI

Na temelju čl. 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“, br. 02/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine donosi

PLAN KAPITALNIH PROJEKATA u 2014. godini

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov donosi Plan kapitalnih projekata u 2014. godini kako slijedi: TABLICA.

članak 2.
Ovaj Plan kapitalnih projekata Općine Sveti Filip i Jakov sastavni je dio Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu.

Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

Klasa: 021-05/13-01/183
Urbroj: 2198/19-13-1
Sveti Filip i Jakov, 18. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

PLAN KAPITALNIH PROJEKATA u 2014. godini

 

Općina Sveti Filip i Jakov