PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2014. godinu (31.12.2013.)

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnog i drugih tijela za 2014. godinu

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj 7/09.) i članka 46. statuta 3. Općine Sveti Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov", broj 2/09. i 1/13), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, dana 31. prosinca 2013. godine, donosi

P L A N klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnog i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu


Članak 1.
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Načelnika, Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov. 

Članak 2.
Ovim Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovoga Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim aktima i primljenim pismenima u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, kako PRIKAZUJE TABLICA U PRILOGU.


Članak 3.
Ovim Planom određuju se i brojčane oznake unutarnjih organizacijskih jedinica, i to:
__________________________________________________________________________________________
Red. br. Naziv Upravnog odjela, čelnika Upravnog Brojčana oznaka Brojčana oznaka
odjela, Odsjeka, voditelja Odsjeka i Upravnog odjela i radnog mjesta
radnog mjesta Odsjeka 
__________________________________________________________________________________________
1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 03 
- Pročelnik 03/1 
__________________________________________________________________________________________
1.1. ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I 
LOKALNU SAMOUPRAVU 03/01 
- Voditelj Odsjeka 03-01/01
- Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu 03-01/02
- Referent – administrativni tajnik 03-01/03

_________________________________________________________________________________ 
1.2. ODSJEK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 03/02 
- Voditelj Odsjeka 03-02/01
- Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza 03-02/02
- Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda 03-02/03
- Referent za financijsko računovodstvo 03-02/04
- Referent za komunalno – upravne poslove 03-02/05
_________________________________________________________________________________ 
1.3. ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE 
I PROSTRORNO PLANIRANJE 03/03 
- Voditelj Odsjeka 03-03/01
- Viši stručni suradnik za graditeljstvo, prostorno uređenje i prostorno planiranje 03-03/02
- Referent za prostorno uređenje i prostorno planiranje 03-03/03
- Referent komunalni redar 03-03/04
- Referent komunalno prometni redar 03-03/05
_________________________________________________________________________________ 
1.4. ODSJEK ZA RAZVOJ I 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 03/04 
- Voditelj Odsjeka 03-04/01
- Stručni suradnik za društvene djelatnosti 03-04/02
- Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti 03-04/03
_________________________________________________________________________________ 
2. VLASTITI POGON 04 
- Voditelj Vlastitog Pogona 04/01 

Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov". 

KLASA: 022-05/14-01/586
URBROJ: 2198/19-14-1
Sveti Filip i Jakov, 31. prosinca 2013. godine

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

P L A N klasifikacijskih oznaka za 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov