PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2015. godinu (31.12.2014.)

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I DRUGIH TIJELA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj 7/09.) i članka 46. statuta 3. Općine Sveti Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov", broj 2/09. i 1/13), Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, dana 31. prosinca 2014. godine, donio je 

P L A N
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu


Članak 1.
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Načelnika, Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov. 

Članak 2.
Ovim Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovoga Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim aktima i primljenim pismenima u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, kako slijedi: PRILOG

Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov". 

KLASA: 035-02/14-01/01
URBROJ: 2198/19-01-14-2
Sv. Filip i Jakov, 31. prosinca 2014. godine

NAČELNIK: 
Zoran Pelicarić

p l a n klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela općine sveti filip i jakov za 2015. godinu

 

Općina Sveti Filip i Jakov