PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2016. godinu (30.12.2015.)

P L A N KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I DRUGIH TIJELA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 07/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj 38/88) i članka 46. Statuta 3. Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09 i 01/13), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, dana 30. prosinca 2015. godine, donio je 

P L A N
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 
Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela 
Općine Sveti Filip i Jakov 
za 2016. godinu

Članak 1.
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Načelnika, Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov.

Članak 2.
Ovim Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovoga Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim aktima i primljenim pismenima u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, kako slijedi:

P L A N klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu

 

Općina Sveti Filip i Jakov