PLAN NABAVE za 2014. godinu (18.02.2014.)

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA PRORAČUNSKU 2014. GODINU

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., i 143/13.) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – proč. tekst), općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 18. veljače 2014. godine donio je

PLAN NABAVE roba, radova i usluga za proračunsku 2014. godinu


l. Donosi se Plan nabave roba, radova i usluga (u daljnjem tekstu: Plan) po razdjelima koji se financiraju iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu.

ll. Plan se odnosi na iznose i stavke planirane u Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu. Specifikacija roba, radova i usluga s planiranim iznosima te načinom i postupcima nabave čini sastavnicu ovog Plana.

Ill. Postupci javne nabave roba, radova i usluga iz specifikacije iz točke ll. ove Odluke provoditi će se tijekom 2014. godine u skladu s Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti.

lV.Proračunski korisnici obvezni su, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, izraditi i dostaviti Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu, općinskom načelniku Općine Sveti Filip i Jakov.

V. Pripremu i provedbu postupaka nabave roba, radova i usluga na temelju ovog Plana (točka ll. ovog Plana) provoditi će ovlašteni predstavnici Općine Sveti Filip i Jakov za pripremu i provedbu postupaka javne nabave roba, radova i usluga.

Vl. Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 406-01/14-01/03
URBROJ: 2198/19-01-14-1
Sveti Filip i Jakov, 18. veljače 2014. godine
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

02072014_3557436293.doc

PLAN NABAVE

 

Općina Sveti Filip i Jakov