PLAN NABAVE za 2015. godinu (05.02.2015.)

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA PRORAČUNSKU 2015. GODINU

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – proč. tekst), općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 05. veljače 2015. godine donio je

PLAN NABAVE
roba, radova i usluga za proračunsku 2015. godinu

I.
Donosi se Plan nabave roba, radova i usluga (u daljnjem tekstu: Plan) po razdjelima koji se financiraju iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu.

II.
Plan se odnosi na iznose i stavke planirane u Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu.
Specifikacija roba, radova i usluga s planiranim iznosima te načinom i postupcima nabave čini sastavnicu ovog Plana.

III.
Postupci javne nabave roba, radova i usluga iz specifikacije iz točke ll. ove Odluke provoditi će se tijekom 2015. godine u skladu s Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti.

IV.
Proračunski korisnici obvezni su, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, izraditi i dostaviti Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu, općinskom načelniku Općine Sveti Filip i Jakov.

V.
Pripremu i provedbu postupaka nabave roba, radova i usluga na temelju ovog Plana (točka ll. ovog Plana) provoditi će ovlašteni predstavnici Općine Sveti Filip i Jakov za pripremu i provedbu postupaka javne nabave roba, radova i usluga.

VI.
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 406-01/15-01/01
URBROJ: 2198/19-01-15-1
Sveti Filip i Jakov, 05. veljače 2015. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

i. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2015. godinu.docx

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za proračunsku 2015. godinu.docx

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za proračunsku 2015. godinu.docx

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za proračunsku 2015. godinu.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov