PLAN NABAVE za 2016. godinu (20.01.2016.)

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA PRORAČUNSKU 2016. GODINU

***
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – proč. tekst), općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 20. siječnja 2016. godine donio je

PLAN NABAVE
roba, radova i usluga za proračunsku 2016. godinu

I.
Donosi se Plan nabave roba, radova i usluga (u daljnjem tekstu: Plan) po razdjelima koji se financiraju iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu.

II.
Plan se odnosi na iznose i stavke planirane u Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu.
Specifikacija roba, radova i usluga s planiranim iznosima te načinom i postupcima nabave čini sastavnicu ovog Plana.

III.
Postupci javne nabave roba, radova i usluga iz specifikacije iz točke II. ove Odluke provoditi će se tijekom 2016. godine u skladu s Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti.

IV.
Proračunski korisnici obvezni su, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, izraditi i dostaviti Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu, općinskom načelniku Općine Sveti Filip i Jakov.

V.
Pripremu i provedbu postupaka nabave roba, radova i usluga na temelju ovog Plana (točka II. ovog Plana) provoditi će ovlašteni predstavnici Općine Sveti Filip i Jakov za pripremu i provedbu postupaka javne nabave roba, radova i usluga.

VI.
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 406-01/16-01/01
URBROJ: 2198/19-01-16-1
Sveti Filip i Jakov, 20. siječnja 2016. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

PLAN NABAVE roba, radova i usluga za proračunsku 2016. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2016..pdf

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016..docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov