PLAN prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu (30.12.2016.)

PLAN prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 01/13, 02/14 – pročišćeni tekst i 04/14), općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, temeljem prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, dana 30. prosinca 2016. godine donosi  

PLAN prijama u službu u
Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveti Filip i Jakov
za 2017. godinu

l.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma), utvrđuje se prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel.  

ll.

Plan prijma u službu donosi se na temelju potreba Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživim financijskim sredstvima, te je usklađen s Proračunom Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu.  

lll.
Plan prijma je kratkoročan, te se njime utvrđuje potreba za prijamom:
- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista građevinske ili ekonomske struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo
- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista građevinske ili ekonomske struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza
- Službenika na određeno vrijeme, sveučilišni prvostupnik ekonomske struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke za radno mjesto Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda
- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista pravne struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu
- Službenika na određeno vrijeme, srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera za radno mjesto Administrativni tajnik.
- Namještenika na određeno vrijeme za radno mjesto Komunalni radnik u Vlastiti pogon, broj izvršitelja pet (5).

lV.
Ovaj Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.


KLASA: 119-01/16-01/09
URBROJ: 2198/19-01-16-01                                                                                                                                Sveti Filip i Jakov, 30. prosinca 2016. godine  

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
                                                                                               
Općinski načelnik
                                                                                             
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov