PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2014. GODINU (03.01.2014.)

PLAN prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), čl. 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/09 i 1/13) i u skladu s Proračunom Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, temeljem prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, dana 03. siječnja 2014. godine donosi

PLAN prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu

l.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma), utvrđuje se prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel.

ll.
Plan prijma u službu donosi se na temelju potreba Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživim financijskim sredstvima, te je usklađen s Proračunom Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu.

lll.
Plan prijma je kratkoročan, te se njime utvrđuje potreba za prijemom:

- Vježbenika magistra ili stručnog specijalista pravne struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu ;

- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista ekonomske struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti ;

- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista ekonomske struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza ;

- Službenika na određeno vrijeme, sveučilišni prvostupnik ekonomske struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke za radno mjesto Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda.

lV.
Ovaj Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 022-05/14-01/4
URBROJ: 2198/19-14-1
Sveti Filip i Jakov, 03. siječnja 2014. godine

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov