PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2015. GODINU (03.08.2015.)

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/14 – proč.tekst. i 06/14) i u skladu s Proračunom Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 14/14 i 05/15), općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, temeljem prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, dana 03. kolovoza 2015. godine donosi

PLAN
prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Sveti Filip i Jakov 
za 2015. godinu

l.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma), utvrđuje se prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel.

ll.
Plan prijma u službu donosi se na temelju potreba Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživim financijskim sredstvima, te je usklađen s Proračunom Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu.

lll.
Plan prijma je kratkoročan, te se njime utvrđuje potreba za prijamom:

- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista građevinske ili ekonomske struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo

- Službenika na određeno vrijeme, srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera za radno mjesto Administrativni tajnik 

lV.
Ovaj Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.


KLASA: 100-02/15-01/02
URBROJ: 2198/19-01-15-01
Sveti Filip i Jakov, 03. kolovoza 2015. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov