PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2016. GODINU (28.12.2015.)

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – proč. tekst. i 06/14), općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, temeljem prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, dana 28. prosinca 2015. godine donosi

PLAN
prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveti Filip i Jakov
za 2016. godinu

l.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma), utvrđuje se prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel.

ll.
Plan prijma u službu donosi se na temelju potreba Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživim financijskim sredstvima, te je usklađen s Proračunom Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu.

lll.
Plan prijma je kratkoročan, te se njime utvrđuje potreba za prijamom:
- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista građevinske ili ekonomske struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo
- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista građevinske ili ekonomske struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza
- Službenika na određeno vrijeme, sveučilišni prvostupnik ekonomske struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke za radno mjesto Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda
- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista pravne struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu
- Službenika na određeno vrijeme, srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera za radno mjesto Administrativni tajnik 

lV.
Ovaj Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 119-01/15-01/05 
URBROJ: 2198/19-01-15-01
Sveti Filip i Jakov, 28. prosinca 2015. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov