PLAN PRIJEMA NA RAD U VLASTITI POGON, ZA 2015. GODINU (31.12.2014.)

PLAN PRIJEMA NA RAD U VLASTITI POGON OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog pogona („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 4/10.) i u skladu s Proračunom Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 11/14.), općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi: 


PLAN
PRIJEMA NA RAD U VLASTITI POGON 
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

l.
Ovim Planom prijema na rad u Vlastiti pogon Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijema), utvrđuje se prijem namještenika u Vlastiti pogon.

ll.
Plan prijema na rad donosi se na temelju potreba Vlastitog pogona i raspoloživim financijskim sredstvima, te je usklađen s Proračunom Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu.

lll.
Plan prijema je kratkoročan, te se njime utvrđuje potreba za prijemom:

- Komunalnog djelatnika-voditelja grupe-
IV/1 stupanj stručne spreme građevinskog, ekonomskog, pravnog ili drugog smjera.

lV.
Ovaj Plan prijema na rad u Vlastiti pogon Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 100-01/14-01/12
URBROJ: 2198/19-01-14-2
Sveti Filip i Jakov, 31. prosinca 2014. godine

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov