PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu (11.06.2013.)

PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA 2013. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 
Općinski načelnik 
Klasa: 022-05/13-01/67 
Ur.Broj: 2198/19-01-1 
Sveti Filip i Jakov, 11. lipnja 2013. 

Na temelju čl. 41. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 149/09, 61/11 i 82/2), čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11.) a u skladu sa Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2013. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela (Klasa 023-05/13-01/1042, Ur.Broj 2198/19-01-1), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov d o n o s i 

PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U OPĆINI SVETI FILIP I JAKOV ZA 2013. GODINU 


I. 
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2013. godini prijam 12 osoba, od čega: 

- 7 (sedam) osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, 
- 4 (četiri) osoba sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine i 
- 1 (jedna) osoba sa stečenom srednjom stručnom spremom. 

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvene jedinice u kojoj su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana. 

II. 
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima. Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja 
u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje. 

lV. 
Ukoliko se tijekom tekuće godine ukaže potreba za povećanjem, smanjenjem ili primanjem na stručno osposobljavanje kandidata stručne spreme ili struke koja nije obuhvaćena ovim Planom, pristupit će se izmjenama i dopunama istog. 

V. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov, na web stranici općine Sveti Filip i Jakov te web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

NAČELNIK 
Zoran Pelicarić

PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA 2013. GODINU

 

Općina Sveti Filip i Jakov