PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu - 2. IZMJENA (22.09.2014.)

2. IZMJENA PLANA PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), čl. 1. stavka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.), članka 48. st. 1. toč. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i čl. 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14.) Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, dana 22. rujna 2014. godine donosi

2. IZMJENU PLANA PRIJEMA
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu

l.
Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 2/14 i 5/14) mijenja se na način da se toč. 1. alineja 1. koja glasi:
- 1 magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke koji će se osposobljavati za Višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i prostorno uređenje
mijenja, odnosno glasi
- 1 magistar ili stručni specijalist pravne struke koji će se osposobljavati za poslove Višeg stručnog suradnika za pravne poslove i lokalnu samoupravu u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Također se u toč. 1 mijenja alineja 3. na način da glasi
- 3 osobe sa završenom srednjom stručnom spremom upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera koja će se osposobljavati za Referenta – administrativnog tajnika. 

ll.
Ova Izmjena Plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“, a objaviti će se i na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov.

KLASA: 100-01/14-01/05
URBROJ: 2198/19-01-14-21
Sveti Filip i Jakov, 22. rujna 2014. godine
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov