PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu (12.02.2014.)

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), čl. 1. stavka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.), članka 48. st. 1. toč. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01,60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i čl. 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09.) općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, dana 12. veljače 2014. godine donosi 

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu 

l. 
Ovim Planom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu utvrđuje se broj osoba koji se planira primiti na stručno osposobljavanje, njihova stručna sprema i struka, radna mjesta i poslovi za koje će se osposobljavati ovisno o stupnju obrazovanja, kao i potreban broj izvršitelja. 

ll. 
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2014. godini unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov planira se primiti sljedeći broj polaznika po strukama i vrsti obrazovanja, kako slijedi:
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov: 

- 1 magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke koji će se osposobljavati za Višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i prostorno uređenje, 
- 1 osoba sa završenom srednjom stručnom spremom građevinskog ili drugog odgovarajućeg smjera koja će se osposobljavati za Referenta za prostorno uređenje i komunalne poslove i 
- 2 osobe sa završenom srednjom stručnom spremom upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera koja će se osposobljavati za Referenta – administrativnog tajnika. 

lll. 
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provoditi će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje. 

lV
Ukoliko se tijekom tekuće godine ukaže potreba za povećanjem, smanjenjem ili primanjem na stručno osposobljavanje kandidata stručne spreme ili struke koja nije obuhvaćena ovim Planom, pristupit će se izmjenama i dopunama istog. 

V. 
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ a objaviti će se i na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov. 

KLASA: 023-05/14-01/201 
URBROJ: 2198/19-14-1 
Sveti Filip i Jakov, 12. veljače 2014. godine 

Općinski načelnik 
Zoran Pelicarić

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu

 

Općina Sveti Filip i Jakov