PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu (30.12.2016.)

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11),  članka 1. stavka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12  i 120/12),  članka 48. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09.) općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, dana 30. prosinca 2016. godine donosi  

PLAN PRIJEMA

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov
za 2017. godinu


l.
Ovim Planom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu utvrđuje se broj osoba koji se planira primiti na stručno osposobljavanje, njihova stručna sprema i struka, radna mjesta i poslovi za koje će se osposobljavati ovisno o stupnju obrazovanja, kao i potreban broj izvršitelja.

ll.
Sistematizacija radnih mjesta u Općini Sveti Filip i Jakov uz broj izvršitelja prema kvalifikacijskoj strukturi :
1. Pročelnik JUO – magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smijera – 1 izvršitelj
2. Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu – magistar ili stručni specijalist pravne struke – 1 izvršitelj
3. Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti – magistar ili stručni specijalist ekonomske struke – 1 izvršitelj
4. Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza – magistar ili stručni specijalist ekonomske struke – 1 izvršitelj
5. Viši stručni suradnik za graditeljstvo i prostorno uređenje – magistar struke ili stručni specijalist ili prvostupnik građevinske ili arhitektonske struke – 1 izvršitelj
6. Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo- magistar ili stručni specijalist građevinske ili ekonomske struke- 1 izvršitelj
7. Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda – sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke – 1 izvršitelj
8. Viši referent za društvene djelatnosti – sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke – 1 izvršitelj
9. Referent za financije i računovodstvo – SSS ekonomskog smjera – 2 izvršitelja
10. Referent - komunalni redar – SSS tehničkog, upravnog, ekonomskog, prometnog ili drugog odgovarajućeg smjera – 1 izvršitelj
11. Referent za komunalne djelatnosti – SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera – 2 izvršitelja
12. Referent komunalno- prometni redar – SSS upravne, prometne, ekonomske, tehničke ili druge odgovarajuće struke – 1 izvršitelj
13. Administrativni tajnik – SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera – 2 izvršitelja

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov planira se primiti sljedeći broj polaznika po strukama i vrsti obrazovanja, kako slijedi:

1.        Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov:

-          1 magistar ili stručni specijalist pravne struke koji će se osposobljavati za poslove Višeg stručnog suradnika za pravne poslove i lokalnu samoupravu u Jedinstvenom upravnom odjelu
-          1 magistar struke ili stručni specijalist ili prvostupnik građevinske ili arhitektonske struke koji će se osposobljavati za poslove Višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i prostorno uređenje
-          1 magistar ili stručni specijalist ekonomske struke koji će se osposobljavati za poslove Višeg stručnog suradnika za razvoj i društvene djelatnosti
-          1 sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke koji će se osposobljavati za poslove Višeg referenta za društvene djelatnosti
-          2 osobe sa završenom srednjom stručnom spremom upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera koja će se osposobljavati za Referenta – administrativnog tajnika.
-          2 osobe sa završenom srednjom stručnom spremom ekonomskog smjera koja će se osposobljavati za radno mjesto – Referent za financije i računovodstvo
-          2 osobe sa završenom srednjom stručnom spremom upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera koja će se osposobljavati za radno mjesto – Referent za komunalne djelatnosti.


lll.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provoditi će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

lV.
Ukoliko se tijekom tekuće godine ukaže potreba za povećanjem, smanjenjem ili primanjem na stručno osposobljavanje kandidata stručne spreme ili struke koja nije obuhvaćena ovim Planom, pristupit će se izmjenama i dopunama istog.  

V.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ a objaviti će se i na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov.  

KLASA: 100-02/16-01/02

URBROJ: 2198/19-01-16-01                                                                                    
Sveti Filip i Jakov, 30. prosinca 2016. godine
 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
                                                                                               
Općinski načelnik
                                                                                            
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov