PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za 2014. godinu (18.12.2013.)

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014. GODINU

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12) i ĉl. 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“, br. 02/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine donosi


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za 2014. godinu


Članak 1.
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija, razrađeni po pojedinim programima, godinama i izvorima financiranja, kako slijedi: tablica u prilogu.

Članak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

Klasa: 021-05/13-01/182
Urbroj: 2198/19-13-1
Sveti Filip i Jakov, 18. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za 2014. godinu

 

Općina Sveti Filip i Jakov