PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2014. - I. IZMJENE I DOPUNE (03.04.2014.)

IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2014. GODINU

Na temelju čl. 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanju koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04., 63/08. i 133/13.) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 02/09., 01/13. i 02/14. – proč. tekst), Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 03. travnja 2014. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2014. GODINU

I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu (objavljenom u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 03/14.) mijenja se točka VI pod A, a) PLAŽA IZA BANJA na način da ista sada glasi:

II.
A.) SVETI FILIP I JAKOV 
a.) PLAŽA „IZA BANJA“

Djelatnost/ Sredstvo/ Broj lokacija/ Oznaka mikrolokacije

Ugostiteljstvo i trgovina/ Kiosk, prikolice, montažni objekti/ 12/ A1, A4, A6, A7, A8, A9,A10, A11, A12, A13 A16, A17, A18
Ugostiteljstvo i trgovina/ Ambulantna prodaja/ 3/
Komercijalno-rekreacijski sadržaji/ Suncobrani, ležaljke/ 3/ A2, A3,A19
Iznajmljivanje sredstava/ Pedaline i sl./ 1/ A5
Komercijalno-rekreacijski sadržaj/ Zabavni sadržaj/ 2/ A14, A15

III.
Točka VI pod B, TURANJ mijenja se na način da se iz tablice briše mikrolokacija oznake B4.

IV.
Ostale odredbe Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu ostaju neizmijenjene.

V.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 342-01/14-01/01
URBROJ: 2198/19-01-14-2
Sveti Filip i Jakov, 03. travnja 2014. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov