PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2014. - II. IZMJENE I DOPUNE (27.05.2014.)

IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2014. GODINU

Na temelju čl. 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04., 63/08. i 133/13.) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 02/09, 01/13. i 02/14. – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 27. svibnja 2014. godine donosi

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu

I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu (objavljenom u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 3/14) mijenja se točka VI. pod A, a) PLAŽA „IZA BANJA“ na način da se u tablicu dodaju slijedeće mikrolokacije: A20, A21 i ambulantna prodaja, te ista sada glasi: (PRILOG)

III.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu (objavljenom u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 03/14.) mijenja se točka VI. pod A, b) „RIVA - OBALA KRALJA TOMISLAVA na način da se u tablicu dodaje slijedeća mikrolokacija: D5, te ista sada glasi: (PRILOG)

V.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu (objavljenom u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 03/14) mijenja se točka VI. pod A, c) „PLAŽA APARTMANI CROATIA“ na način da se u tablicu dodaju slijedeće mikrolokacije: E7 i E8 te ista sada glasi:

VII.
Ostale odredbe Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu ostaju neizmijenjene.

VIII.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 342-01/14-01/01
URBROJ: 2198/19-01-14-3 
Sveti Filip i Jakov, 27. svibnja 2014. godine

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu

 

Općina Sveti Filip i Jakov