PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2015. - I. IZMJENE I DOPUNE (10.03.2015.)

IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/012 i 19/13), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 2/14 – pročišćeni tekst i 6/14), načelnik općine Sveti Filip i Jakov dana 11. ožujka 2015. godine, d o n o s i

Izmjene i dopune Plana
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sveti Filip i Jakov 
za 2015. godinu

I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 1/15) mijenja se točka VI. pod A, c) Plaža „Croatia“ na način ista sada glasi: 
A) SVETI FILIP I JAKOV
c) Plaža „Croatia“
Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 2
3 Komercijalno-rekreacijski sadržaj Suncobrani i ležaljke 1
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline, jedrilice, brodice na vesla 2
7 Iznajmljivanje brodica na motorni pogon Brodice na motorni pogon 1

II.
Ostale odredbe Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu ostaju neizmijenjene.

III.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 342-01/15-01/01
URBROJ: 2198/19-01-15-4
Sveti Filip i Jakov, 10. ožujka 2015. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Zoran Pelicarić

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom

slika, pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov