PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2015. - II. IZMJENE I DOPUNE (08.06.2015.)

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/012 i 19/13), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobu („Narodne novine“ broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov" broj: 02/09 i 01/13) načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 05. lipnja 2015. godine, d o n o s i

II Izmjene i dopune
Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sv. Filip i Jakov 
za 2015. godinu

I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 01/15 i 03/15) mijenja se točka VI. pod A, a) Plaža „Iza Banja“ , b) Riva – obala kralja Tomislava i c) Plaža „Croatia“, B i C na način isti sada glase: 

A) SVETI FILIP I JAKOV

a) Plaža „Iza Banja“
Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 14
2 Ugostiteljstvo i trgovina Ambulantna prodaja 6
3 Komercijalno–rekreacijski
sadržaj Suncobrani i ležaljke 3
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 1
5 Komercijalno–rekreacijski
sadržaj Zabavni sadržaj 5


b) Riva – obala kralja Tomislava
Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 3
7 Iznajmljivanje sredstava Brodica na motorni pogon 3
8 Ugostiteljstvo i trgovina Pripadajuća terasa objekta 1

c) Plaža „Croatia“
Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 2
3 Komercijalno-rekreacijski 
sadržaj Suncobrani i ležaljke 2
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline, jedrilice, brodice na vesla 2
7 Iznajmljivanje brodica na motorni pogon Brodice na motorni pogon 1

B) TURANJ

Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
3 Komercijalno-rekreacijski
sadržaj Suncobrani, ležaljke i rekviziti za vježbanje 2
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 1
7 Iznajmljivanje sredstava Brodice na motorni pogon 1
8 Ugostiteljstvo i trgovina Pripadajuća terasa objekta 1

C) SVETI PETAR NA MORU

Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 5
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 1
3 Komercijalno-rekreacijski
sadržaj Suncobrani, ležaljke 1

II.
Ostale odredbe Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu ostaju neizmijenjene.

III.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 342-01/15-01/01
URBROJ: 2198/19-01-15-13
Sveti Filip i Jakov, 05. lipanj 2015. godine 
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Općine Sveti Filip i Jakov
Zoran Pelicarić

III Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sv. Filip i Jakov za 2015. godinu

Obala kralja Tomislava

Plaža Croatia

Plaža Iza Banja 3

Sv. Petar - špic

Turanj - riva

 

Općina Sveti Filip i Jakov